• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ)' | 22 Νοεμβρίου 2017, 10:46

    Για την αποτελεσματικότερη προστασία των Εθνικών Πάρκων και των συντελεστών του καθώς και για την βέλτιστη οργάνωση και επιστημονική επάρκεια των ΦΔΠΠ, η επιλογή των καταλληλότερων ειδικοτήτων είναι καταλυτικής σημασίας. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει με διαφανή και επιστημονικά κριτήρια, εξ αρχής προσδιορισμένα από το Νόμο και όχι συντεχνιακά και ευκαιριακά. Τα απαραίτητα προσόντα (ειδικότητες) για τις θέσεις εργασίας του προσωπικού θα πρέπει να είναι κοινά για όλους του ΦΔΠΠ και να καθορίζονται με σαφήνεια με διάταξη νόμου και όχι με ΚΥΑ, η οποία δεν είναι βέβαιο πότε θα εκδοθεί. Στους εγκεκριμένους Κανονισμούς Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού των ΦΔΠΠ γίνεται πρόβλεψη για την αντιστοιχία θέσης εργασίας και απαραίτητων προσόντων, η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί. Ωστόσο, τροποποίηση απαιτείται για τη θέση εργασίας της “περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οργάνωσης οικοτουριστικών προγραμμάτων και σχεδιασμός προγραμμάτων εθελοντών” στο Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. Σύμφωνα με τους υφιστάμενους Κανονισμούς, αυτή η θέση εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε οποιοδήποτε κάτοχο πτυχίου ΑΕΙ. Όμως, για την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας από έναν μόνο επιστήμονα, όπως προβλέπεται στα περισσότερα Οργανογράμματα, απαιτείται εξορισμού η βαθιά, διεπιστημονική γνώση των σύνθετων περιβαλλοντικών ζητημάτων, έτσι ώστε να αποφευχθεί μία επιφανειακή προσέγγιση με περιορισμένους διδακτικούς στόχους. Συνεπώς, θα πρέπει η θέση αυτή να καλύπτεται από πτυχιούχους ΑΕΙ περιβαλλοντικών επιστημών (τους πλέον αρμόδιους επιστήμονες) ή εναλλακτικά πτυχιούχους ΑΕΙ βιολογίας, δασολογίας με μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το οργανόγραμμα και η ακριβής σύνθεση των ειδικοτήτων κάθε ΦΔΠΠ θα πρέπει να καθορίζεται από τους ΦΔΠΠ ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι αναγκαία (α) η αναπροσαρμογή των υφιστάμενων Οργανογραμμάτων των εγκεκριμένων Κανονισμών Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού των ΦΔΠΠ, ειδικά μετά την επέκτασή τους και την περίληψη νέων περιοχών ευθύνης, (β) η δημιουργία αντίστοιχων Οργανογραμμάτων για τους νεοϊδρυόμενους ΦΔΠΠ και (γ) η εφαρμογή/ τήρησή τους. Η τυχαία, μέχρι πρότινος, άντληση επιστημονικού προσωπικού ορισμένου χρόνου από την χαώδη κατηγορία ΠΕ Περιβάλλοντος, παραβλέποντας τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Λειτουργίας, δεν μπορούσε να καλύψει τις ειδικές ανάγκες των ΦΔΠΠ, καθώς σε αυτή βρίσκονται ειδικότητες όπως Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Ιατρικής Βιοχημείας κ.α. που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο των ΦΔΠΠ. Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη μόνιμων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού και η αξιοποίηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των υφιστάμενων ΦΔΠΠ, που διαθέτουν υπερδεκαετή ειδική εμπειρία, είναι απαραίτητα μέτρα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην προστασία των Εθνικών Πάρκων. Επισημαίνεται ότι ως Περιβαλλοντολόγοι, σύμφωνα με το ΠΔ 405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1, «ορίζονται οι απόφοιτοι του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση την επεξεργασία, σύνταξη και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση και επικοινωνία.».