• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Πιλιγκότση' | 22 Νοεμβρίου 2017, 11:55

    Η διεύρυνση τόσο των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων ΦΔ, όσο και των ορίων των Προστατευόμενων Περιοχών τους, καθιστά περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη διευθέτησης του ζητήματος των εργαζομένων των τους και αυξάνει τις ανάγκες σε μέσα και πόρους για την φύλαξη, τη διαχείριση προμηθειών και την αποτελεσματικότερη εμπλοκή και συνεργασία με εκπροσώπους περισσότερων παραγωγικών φορέων. Ως εκ τούτου, το "πολύ-αναμενόμενο" νομοθέτημα αναμένουμε ότι θα προσαρμοστεί κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη του τα παρακάτω: -> 1. το γεγονός ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί διαδοχικών συμβάσεων πέραν των 24 μηνών προβλέπει εξαιρέσεις που δύναται να εφαρμοστούν και στην παρούσα συγκυρία (είδος δραστηριότητας φορέα, ιδιότητα εργαζομένου, αντικείμενο σύμβασης σχετικό με ερευνητικό – ευρωπαϊκό- εθνικό πρόγραμμα) -> 2. την ανάγκη διασφάλισης της διοικητικής και επιχειρησιακής επάρκειας των φορέων στην διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και ως εκ τούτου -> 3.την ανάγκη κατάρτισης οργανογράμματος και περιγραφής θέσεων εργασίας που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της όποιας επικαλούμενης διοικητικής και επιχειρησιακής επάρκειας -> 4.το διοικητικό φόρτο που επιφέρει η επαναλαμβανόμενη κατάρτιση και δημοσίευση προκηρύξεων έως και την πρόσληψη νέου προσωπικού σε διάστημα μικρότερου του ενός έτους (ανά 8μήνες) και ως εκ τούτου -> 5.τις καθυστερήσεις που αναμένονται ως προς την υλοποίηση δράσεων προστασίας και διατήρησης των οικοτόπων -> 6.το διάστημα που απαιτείται για την προσαρμογή και εκπαίδευση του νέου προσωπικού έως ότου επιτευχθεί η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας των Φορέων, την ίδια στιγμή που οι ανάγκες σε πόρους, μέσα και προσωπικό αυξάνονται άμεσα με την διεύρυνση των περισσότερων. Γ. Πιλιγκότση Οικονομολόγος Περιβάλλοντος, MSc Συντονίστρια ΦΔ Καρπάθου -Σαρίας