• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου' | 22 Νοεμβρίου 2017, 11:36

    Κατόπιν της υπ. αριθμ. 63/17-11-2017 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 7 ως εξής: «Προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων, το προσωπικό που απασχολείται στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21, Ν. 2190/1994 και την παρ. 15 του άρθρου 14, Ν.2266/1994 (Α 218). Και οι ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους, μέχρι τη λήξη των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε κάθε περίπτωση, μέχρι και τις 31-12-2018.