• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα Χούμη' | 22 Νοεμβρίου 2017, 12:12

    Λόγω του περιεχομένου του σχεδίου νόμου, είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη: α.Προκειμένου να αντιμετωπισθούν πάγιες και όπως αναφέρεται στο σύνολο των άρθρων του παρόντος, αυξανόμενες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δυνατότητα παράτασής τους μέσω αντίστοιχης παράτασης του προγράμματος, για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων,το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διατήρησης, και μελλοντικής αύξησης του υπάρχοντος προσωπικού, απαιτείται να βρεθεί σύννομος τρόπος και διαδικασίες ώστε, άμεσα, να πραγματοποιηθεί η παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη την 1/1/2018. β.Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις του προσωπικού που χρειάζεται ο εκάστοτε υφιστάμενος φορέας διαχείρισης, ως έχει μέχρι σήμερα, βάσει των σχετικών αναφορών, σε συνδυασμό με τις προσαρτήσεις υπερδιπλάσιων περιοχών, αλλά και το προσωπικό που θα χρειαστεί κάθε νέος, να εκδοθεί αντίστοιχη των συνολικών αναγκών, προκήρυξη θέσεων, μέσω ΑΣΕΠ, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους και η έδρα εργασίας τους ανά Φ.Δ., με πρόβλεψη για ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (καθώς και στην περίπτωση παράτασης αυτού) και γ.Μέσα σε αυτό το διάστημα να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και μετατροπής όλων των ανωτέρω αναφερομένων συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.