• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ του Φ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ' | 22 Νοεμβρίου 2017, 13:45

    Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου καταργείται το άρθρο 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16) και κατά συνέπεια η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), δηλαδή καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν την στελέχωση των Φ.Δ. με προσωπικό (αριθμός θέσεων και είδος προσωπικού). Δηλαδή έχουμε το παράδοξο να προτείνεται ένας νέος Νόμος για την προστασία του Περιβάλλοντος, που αυξάνει κατακόρυφα τις εκτάσεις των περιοχών ευθύνης των Φ.Δ και ταυτόχρονα να προτείνεται η πρόσληψη εποχιακών εργαζομένων για διάρκεια 8 μηνών. Επιπρόσθετα, στο παρόν άρθρο αναφέρεται ότι ο προσδιορισμός του αριθμού εργαζομένων, των ειδικοτήτων τους και γενικότερα η στελέχωση των Φ.Δ. θα είναι ευθύνη του εκάστοτε Δ.Σ. του, το οποίο θα πρέπει να προτείνει στον Υπουργό ΠΕΝ τις θέσεις και τα προσόντα των υποψήφιων. Εύλογη απορία αποτελεί το γεγονός ότι καλείται ο Υπουργός ΠΕΝ να λάβει απόφαση χωρίς δομή-οργανόγραμμα και χωρίς κανονισμό λειτουργίας υπηρεσιών των Φ.Δ. και χωρίς να έχουν βασιστεί οι προτάσεις των Δ.Σ. των Φ.Δ. σε πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές που απορρέουν από την έκδοση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης. Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με το Άρθρο 11, με το νέο έτος οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι των Φ.Δ. θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ωστόσο δεν γνωρίζουμε κατά πόσο η μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2018, όταν θα σταλεί στο Πράσινο Ταμείο για επιχορήγηση, θα εγκριθεί από τον αρμόδιο επίτροπο και αν η αναφορά σε «εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος» θα είναι δεκτή. Ενδέχεται επίσης, στην περίπτωση που η προτεινόμενη διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται εκτός Ευρωπαϊκού Προγράμματος (π.χ. ΕΣΠΑ), να είναι υποχρεωμένο το παρόν προσωπικό των Φ.Δ.Π.Π. να παραιτηθεί για να μην έχει το κώλυμα της 8μήνης απασχόλησης, τουλάχιστον 4 μήνες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Συνεπώς τίθεται το ερώτημα για το ποιος στους Φ.Δ. θα προετοιμάσει και θα ολοκληρώσει την διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ. Τίθεται επίσης το θέμα της επίβλεψης και προστασίας του προστατευτέου αντικειμένου κάθε Φ.Δ.Π.Π. κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και τι αντιμετώπιση θα τύχει το θέμα της διακοπής της προστασίας των οικοτόπων για τις περιοχές, οι οποίες έχουν καταδικαστεί από την Ε.Ε. για ελλιπή μέτρα προστασίας και εκκρεμούν πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγμή η άποψη του Συλλόγου Εργαζομένων των Φ.Δ.Π.Π. για άμεση προκήρυξη των έργων του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ ώστε να είναι δυνατή η ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων των Φ.Δ. είναι η πιο ρεαλιστική πρόταση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει το ΥΠΕΝ το συντομότερο δυνατό να αιτηθεί εγκριτικής απόφασης πρόσληψης 358 εργαζομένων ΙΔΑΧ από την Τριμελή Επιτροπή Π.Υ.Σ. 33/2016 και να προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό ΑΣΕΠ για το υπάρχον προσωπικό. Τονίζεται πως για τον ανωτέρω διαγωνισμό ΑΣΕΠ θα πρέπει να προβλεφθεί αυξημένη μοριοδότηση για το υπάρχον προσωπικό, με κριτήριο «on/off» την εξειδικευμένη εμπειρία σε ΦΔ. Τέλος, επισημαίνουμε το γεγονός ότι η μακροχρόνια απασχόληση εργαζομένων στο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. (10 χρόνια κατά μέσο όρο), έστω και με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, δεν αποτελεί μόνο αναντικατάστατη εμπειρία που ευνοεί την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος επί τόπου (και όχι επί χάρτου) άλλα και ο κύριος λόγος εγκαθίδρυσης του Φ.Δ. στο κοινωνικοοικονομικό ιστό της τοπικής κοινωνίας. Θα έπρεπε η πολιτεία να είχε αξιολογήσει τα προαναφερόμενα ώστε να φανούν στην πράξη στο παρόν σχέδιο νόμου και να αναγνωριστεί έμπρακτα η συμβολή του υφισταμένου προσωπικού όλων των Φ.Δ. στην έναρξη, αξιοποίηση και ενδυνάμωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης στην Ελλάδα. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΡΜΠΕΣ ΛΟΡΡΑΝ ΤΟΥΡΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ