• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΔΟΡ' | 22 Νοεμβρίου 2017, 13:34

    "Στους υπαλλήλους των ΦΔ οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση δράσεων των ΦΔ εντός της περιοχής ευθύνης τους (διαχείρισης, παρακολούθησης, φύλαξης) καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94), με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες." Υπάρχει μεγάλη ανάγκη της παραπάνω πρόβλεψης, ειδικά τώρα που οι περιοχές ευθύνης όλων των ΦΔ αυξάνονται πολύ σε έκταση. Η διατύπωση είναι ανάλογη αυτής που ισχύει για τους δασικούς υπαλλήλους (ν. 4467/2017, άρθρο 7).