• Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τη σταθερή χρηματοδότηση κάθε ΦΔΠΠ, τουλάχιστον στο επίπεδο που θα επιτρέπει στα όργανα της Διοίκησής του, καθώς και στους εργαζόμενους, να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο της περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία επέβαλε την ίδρυση και τη λειτουργία του ΦΔΠΠ.