• Σχόλιο του χρήστη 'Λυδία Αλβανού' | 22 Νοεμβρίου 2017, 13:19

    Δεν προβλέπεται η στελέχωση των ΦΔΠΠ με επαρκές και κατάλληλο τακτικό προσωπικό. Θα πρέπει η στελέχωση να γίνει με επιστημονικά, διαφανή κριτήρια, να ληφθούν υπόψη τα απαραίτητα για κάθε Προστατευόμενη Περιοχή προσόντα και ειδικότητες, η εργασιακή εμπειρία στους Φορείς Διαχείρισης ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η πολύτιμη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε εργασίες πεδίου, σχεδιασμό και υλοποίηση μέτρων διαχείρισης, συμμετοχικές διαδικασίες κλπ. Η ανεργία και η εντοπιότητα δε νοείται να αποτελούν κριτήρια για θέσεις εργασίας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση, πολυετή εμπειρία και εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον και τις εργασίες πεδίου. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΦΔ κατά το μεταβατικό διάστημα που θα προκύψει μετά την ψήφιση του ν/σ. Οι ΦΔ επιτελούν σημαντικό και εθνικής σημασίας έργο που δε θα πρέπει να διακοπεί. Ωστόσο, λόγω των συνθηκών (πρόσληψη εποχικού προσωπικού (8μηνα) για τη στελέχωση θέσεων που εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες των Προστατευόμενων Περιοχών) και δεδομένων των διοικητικών και γραφειοκρατικών καθηκόντων που θα προκύψουν, συστηματικές δράσεις των Φορέων όπως τα Προγράμματα Επιστημονικής Παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών που υλοποιούν σε ετήσια βάση και τα δεδομένα των οποίων ενσωματώνονται στην Εθνική Βάση Δεδομένων και χρησιμοποιούνται στην σύνταξη των Εξαετών Εκθέσεων του άρθρ. 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρ. 12 της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ για την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών δε θα μπορέσουν να υλοποιηθούν με επιτυχία και η χώρα για ακόμα μια φορά θα βρεθεί απολογούμενη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον. Επίσης, η ενεργή και παθητική προστασία των περιοχών ευθύνης τους θα πέσει στο κενό δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταπατήσεις και παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με απρόβλεπτες συνέπειες στο φυσικό κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η αειφόρα ανάπτυξη απαιτούν συνέπεια, συνέχεια και προπάντων γνώση! Λυδία Αλβανού Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Παρακολούθησης της Βιοποικιλότητας, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα