• Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, «Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός του Εθνικού Πάρκου, εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται η υποβάθμιση των αντικειμένων προστασίας της περιοχής.» Δεν αναφέρεται ο φορέας, ο τρόπος και η χρηματοδότηση με την οποία «Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός του Εθνικού Πάρκου, εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται η υποβάθμιση των αντικειμένων προστασίας της περιοχής.», με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη διάταξη να θεωρείται εκ των προτέρων ανεφάρμοστη. Ομοίως στην παράγραφο 8, δεν αναφέρεται ο φορέας και ο τρόπος με τον οποίον θα επιβληθεί «…η απομάκρυνση όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μόνιμων και προσωρινών) από τις πλημμυρικές κοίτες των ποταμών και από τα αναχώματα προστασίας αυτών εντός διετίας από την έκδοση του παρόντος και για λόγους ασφαλείας του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.»