• Σχόλιο του χρήστη 'Στυλιανίδης Νικόλαος' | 17 Ιανουαρίου 2019, 09:51

    Παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι για τη δίκαιη τιμολόγηση-κοστολόγηση των ΑΣΑ θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 1. Κατασκευή ΣΜΑ σε κάθε Δήμο μέλος ΦΟΔΣΑ και η μεταφόρτωση - μεταφορά στους χώρους επεξεργασίας (ΜΕΑ) η τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ) με ευθύνη του εκάστοτε ΦΟΔΣΑ. 2. Διαχείριση των ΑΣΑ στις ΜΕΑ η ΚΔΑΥ και ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ με ευθύνη των ΦΟΔΣΑ. 3. Υπολογισμός Συνολικής Δαπάνης επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΣΑ από τους ΦΟΔΣΑ και κατανομή της Δαπάνης στους υπόχρεους Δήμους ανάλογα με τη ποσότητα απορριμμάτων. 4. Ανταποδοτικά μέτρα στους Δήμους που έχουν εγκαταστάσεις στην περιοχή τους κατά περίπτωση. 5. Υπολογισμός του συνόλου των λειτουργικών δαπανών του ΦΟΔΣΑ. 6. Κατανομή των λειτουργικών δαπανών και ανταποδοτικών μέτρων (δαπάνη-κόστος)στο σύνολο των Δήμων μελών του εκάστοτε ΦΟΔΣΑ. 7. Πολιτική επιβολής των κατά νόμο προστίμων σε όσους δεν ακολουθούν τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος , των ΠΕΣΔΑ και του ΕΣΔΑ. Με αυτό τον τρόπο κανείς Δήμος δεν θα διαμαρτύρεται για μεγάλη απόσταση μεταφοράς των ΑΣΑ του και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αναλογικά δεν θα δημιουργεί αντιπαραθέσεις.