• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ' | 19 Ιανουαρίου 2019, 17:41

    Ο Κανονισμός τιμολόγησης δημιουργεί μεγάλη γραφειοκρατία, οργανωτικά προβλήματα και είναι αρκετά περίπλοκος για την κατανόησή του και την εφαρμογή του από τους ΟΤΑ και τους ΦΟΔΣΑ. Η τιμολόγηση πρέπει να είναι εύκολα εφαρμόσιμη και κατανοητή από όλους τους εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα προτείνεται μία διαφορετική φιλοσοφία για την τιμολόγηση ως εξής: • Οι ΦΟΔΣΑ να τιμολογούν κάθε υπηρεσία προς τους ΟΤΑ με βάση το πραγματικό τους κόστος για όλες τις μονάδες που διαχειρίζονται σε ευρώ ανά τόνο, που θα είναι ίδιο για όλους τους ΟΤΑ για την ίδια υπηρεσία, στα σημεία παράδοσης των αποβλήτων. Σε αυτό το κόστος ανά τόνο να προστίθεται και το παρακάτω περιβαλλοντικό τέλος σύμμεικτων-ταφής. • Να τεθεί ένα νέο περιβαλλοντικό τέλος σύμμεικτων-ταφής (διαφορετικό από αυτό της κυκλικής οικονομίας) της τάξης των 10 ευρώ ανά τόνο στις περιπτώσεις που: α) ένας ΟΤΑ παραδίδει σύμμεικτα απορρίμματα στο ΦΟΔΣΑ, β) στα δημοτικά υπολείμματα από ΚΔΑΥ που οδηγούνται σε ΜΕΑ για διαχείριση ως σύμμεικτα ή για ταφή, γ) στα δημοτικά υπολείμματα από μονάδες κομποστοποίησης που οδηγούνται σε ΜΕΑ για διαχείριση ως σύμμεικτα ή για ταφή, δ) στα δημοτικά υπολείμματα από οποιεσδήποτε μονάδες και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που οδηγούνται σε ΜΕΑ για διαχείριση ως σύμμεικτα ή για ταφή. • Αυτό το περιβαλλοντικό τέλος σύμμεικτων να εισπράττεται από τους ΦΟΔΣΑ. • Οι ΦΟΔΣΑ να έχουν για κάθε ΟΤΑ ένα ειδικό κωδικό με το περιβαλλοντικό τέλος που έχει πληρώσει. Θα το παίρνουν πίσω οι ΟΤΑ με χρηματοδοτούμενες δράσεις Κυκλικής Οικονομίας, που θα προτείνει ο κάθε ΟΤΑ και θα χρηματοδοτούνται από τον αντίστοιχο ΦΟΔΣΑ. • Το πλαίσιο των δράσεων Κυκλικής Οικονομίας, που θα χρηματοδοτούνται από τους ΦΟΔΣΑ οι ΟΤΑ, μπορεί να το καθορίσει το ΥΠΕΝ με βάση την σχετική Εθνική Στρατηγική. • Αντίστοιχο περιβαλλοντικό τέλος σύμμεικτων-ταφής να εισπράττεται και από ιδιωτικά απόβλητα σε κάθε ΟΤΑ και να προστίθεται στο ποσό του κάθε ΟΤΑ. • Συμφωνώ επί τοις αρχής με το άρθρο 4 για το reporting των στοιχείων. Όμως είναι βέβαιο ότι χρειάζεται το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΣ; Μήπως η καλύτερη οργάνωση και στελέχωση του υπάρχοντος ΗΜΑ σε συνεργασία με το ΕΜΠΑ και τον ΕΟΑΝ να έλυνε αυτό το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα;