• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΣΔΑΚ' | 21 Ιανουαρίου 2019, 14:32

    Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης ( ΕΣΔΑΚ) με αφορμή την δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και την περιβαλλοντική εισφορά κυκλικής οικονομίας , είναι θετικός σε κάθε βήμα που οδηγεί στην ορθολογική- με βάση την πυραμίδα προτεραιοτήτων - διαχείριση των ΑΣΑ με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας και στον δραστικό περιορισμό της ταφής. Άλλωστε αυτό είναι και το νέο Ευρωπαικό πρότυπο με βάση τις νέες οδηγίες της ΕΕ ( Ιούλιος 2018) για τα απόβλητα στο πλαίσιο της πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία. Ο ΕΣΔΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλίες ( πιλοτικά , ευρωπαικά προγράμματα, τοπικά προγράμματα σε Δήμους της Κρήτης) σε όλο το φάσμα της πυραμίδας διαχείρισης και έχει σχεδιάσει και τις μεγαλύτερες δράσεις που εντάσσονται στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το οποίο σήμερα εκπονούνται σταδιακά όλες οι επιμέρους μελέτες ωρίμανσης του. Γι' αυτό το λόγο , είμαστε θετικοί στην πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ τον κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και την περιβαλλοντική εισφορά κυκλικής οικονομίας καθώς συμβάλλουν στο νέο πρότυπο διαχείρισης αυτό της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά στις 2 νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις : 1.Η νέα τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με την προτεινόμενη ΚΥΑ βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και της Ελλάδας, και καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α. βάσει του ν. 4555/2018 και προσδιορίζεται από: α. την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», β. την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, γ. τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύκλωσης - ανάκτησής τους και δ. την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 2.Η περιβαλλοντική εισφορά κυκλικής οικονομίας αποτελεί εργαλείο για την χρηματοδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας μέσω της αποτροπής της ταφής . Έχει ύψος 10 ευρώ /τν (+5 ευρώ/τν κατ έτος αύξηση) έως 35 ευρώ / τν , η οποία μειώνεται στο ύψος των 6,5 ευρω/τν και 3,5 ευρώ/τν ανάλογα με τον βαθμό προόδου ( Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης & σύμβαση εκτέλεσης έργου αντίστοιχα) με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών συμμόρφωσης με τους οικείους ΠΕΣΔΑ. Το ειδικό τέλος ταφής όπως ορίζεται στο άρθρο 43 του ν. 4042/2012 ,καταργείται, και αυτό είναι θετικό καθώς θεσμοθετήθηκε ως μέτρο αποτροπής της ταφής χωρίς όμως να συνδυάζεται με μέτρα ενθάρρυνσης της ορθολογικής διαχείρισης ΑΣΑ όπως αυτά που εισάγονται με την νέα ΚΥΑ Κανονισμού Τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και ως εκ τούτου ο αποκλειστικά αποτρεπτικός χαρακτήρας του σε συνδυασμό με το ύψους του ( από 35 euro/tn και έως 60 euro/tn) το καθιστά αποσπασματικό και υπέρμετρο. Επιπρόσθετα ως οικονομικός πόρος, δεν προβλέπει την δυνατότητα χρήσης του για χρηματοδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας. Για την σωστή εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων από τους ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διατυπώσεις και διευκρινήσεις στα εξής σημεία 1.Καθορισμός ενιαίου, αντικειμενικού τρόπου καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ των στοιχείων από πλευράς των Δήμων για την οικιακή κομποστοποίηση 2.Διευκρίνηση ότι δεν προσμετρούνται στην Περιβαλλοντική Εισφορά τυχόν ποσότητες πέραν της μέγιστης δυναμικότητας λειτουργίας των ΜΕΑ που αναγκαστικά για ένα μεταβατικό διάστημα θα εκτρέπονται σε ταφή – μέχρι να αποδώσουν πλήρως οι δράσεις διαλογής στην πηγή από τους Δήμου. 3.Διευκρίνηση των χρονικών οροσήμων υπολογισμού της περιβαλλοντικής εισφοράς και της διαπίστωσης του βαθμού προόδου έργων ΠΕΣΔΑ για την μείωση της καθώς και των χρονικών οροσήμων καταβολής από πλευράς ΦΟΔΣΑ και ανάκτησης της από τους Δήμους. 4.Διευκρίνηση του τρόπου , πλήρους διάθεσης του επιβληθέντος ποσού περιβαλλοντικής εισφοράς , υπέρ δράσεων κυκλικής οικονομίας των ΟΤΑ και ΦΟΔΣΑ.