• Σχόλιο του χρήστη 'Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς' | 27 Φεβρουαρίου 2019, 18:18

    Το WWF Ελλάς προτείνει τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του παρόντος σχεδίου κ.υ.α. Άρθρο 3 παρ. 1 Αναδιατύπωση του δεύτερου εδαφίου ως εξής, ούτως ώστε να συμμορφώνεται με τις επιταγές του άρθρου 2 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους. «Στην εισαγωγή θα περιλαμβάνονται επίσης συνοπτικά τα γενικότερα οφέλη για την κοινωνία από την εφαρμογή ενός Σ.Δ., ενώ θα αναφέρεται και το μακροπρόθεσμο επιθυμητό αποτέλεσμα για την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης του είδους ή του τύπου οικοτόπου, το οποίο μπορεί να έχει χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από το ίδιο το Σ.Δ.». Άρθρο 3 παρ. 5 Προσθήκη ενός νέου δεύτερου εδαφίου ως εξής, ούτως ώστε να καταστεί εμφανής η διάκριση μεταξύ του σκοπού και των στόχων του Σ.Δ. «Στο κεφάλαιο αυτό οι συντάκτες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον σκοπό του Σ.Δ. και την άμεση σύνδεσή του µε στους στόχους του. Ο σκοπός του Σ.Δ. είναι η επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του είδους ή του τύπου οικοτόπου, η οποία μπορεί να έχει χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο από το ίδιο το Σ.Δ. Οι στόχοι του θα τεθούν σε επίπεδο εξαετίας, και θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. […]» Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 5.1. «ειδικοί στόχοι» προτείνουμε να απαλειφθούν, ιδιαίτερα εφόσον οπουδήποτε αλλού στο κείμενο δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε γενικούς ή άλλους στόχους. Προτείνουμε να αναδιατυπωθεί η παράγραφος αυτή ως εξής: «Οι στόχοι του Σ.Δ. σε επίπεδο εξαετίας που σχετίζονται με τον πληθυσμό των ειδών […]» και παρακάτω «Οι στόχοι του Σ.Δ. σε επίπεδο εξαετίας που σχετίζονται με την εξάπλωση ή την κατανομή των ειδών […]». Ομοίως, προτείνουμε την ίδια διατύπωση στην παράγραφο 5.2. «Οι στόχοι του ΣΔ σε επίπεδο εξαετίας που σχετίζονται με τον τύπο οικοτόπου […]». Παρακάτω στην ίδια παράγραφο προτείνουμε την αναδιατύπωση ως εξής για τα χαρακτηριστικά «επιτεύξιμοι» και «ρεαλιστικοί», καθότι η προστασία των ιδιαιτέρως απειλούμενων ή/και προστατευόμενων ειδών δεν μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της επάρκειας πόρων και ιδιαίτερων σταθμίσεων από κάθε φορέα: «Επιτεύξιμοι: Το Σ.Δ. θα πρέπει να θέτει στόχους και μέτρα µε προοπτική επιτυχίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του. Οι στόχοι και οι δράσεις πρέπει να διέπονται από επιστημονική γνώση και η επίτευξή τους θα πρέπει να είναι εφικτή βάσει των διαχειριστικών περιορισμών και των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών της περιοχής». »Ρεαλιστικοί: Πέρα από επιτεύξιμοι, σε επίπεδο επιστημονικό και κοινωνικό, οι στόχοι θα πρέπει να είναι και ρεαλιστικοί ως προς τη δυνατότητα των φορέων να τους υλοποιήσουν». Τέλος, προτείνουμε την προσθήκη ενός επιπλέον σημείου ως εξής: «Εναρμονισμένοι: Οι στόχοι θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι και να συντείνουν στην επίτευξη του σκοπού του Σ.Δ., ήτοι της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης του είδους ή του οικότοπου».