• Σχόλιο του χρήστη 'Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου' | 18 Μαρτίου 2020, 08:14

    ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τα Μέλη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, της ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ που άμεσα ή έμμεσα συμβάλλουμε ενεργητικά στην Προστασία και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη χώρα μας κρίνουμε ότι ο Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διατήρηση των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) των Προστατευόμενων Περιοχών (Π.Π.) στο υφιστάμενο Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, που θα πρέπει να ενδυναμωθεί μέσα από συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση του έργου τους. Οι Φ.Δ. των Π.Π. είναι οι μοναδικοί Φορείς της Πολιτείας που ακολουθούν Ολοκληρωμένη Οικοσυστημική προσέγγιση Διαχείρισης σε θέματα Προστασίας του Φυσικού περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, αλλά και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η συνεχής και πολυεπίπεδη διαβούλευση καθώς και η ισχυρή συμμετοχικότητα σε Τοπικό (ιδιαίτερα), Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο καθιστά το σημερινό σχήμα των Φ.Δ. των Π.Π. υπόδειγμα συμμετοχικής διαχείρισης. Η ετερογένεια των προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί κάθε Φ.Δ., καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάδειξης διαχειριστικών προτεραιοτήτων από την τοπική κλίμακα. Οι Φ.Δ. αποτελούν το μέσο για την ικανοποίηση των Εθνικών Υποχρεώσεων για τη προστασία Ειδών και Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού ενδιαφέροντος, με τα προστατευτέα αντικείμενα να χαρακτηρίζονται από μια έντονη δυναμική στο χώρο και τον χρόνο. Ως εκ τούτου το υπάρχον ‘αποκεντροποιημένο’ σχήμα των Φ.Δ. δύναται να εξασφαλίσει μια ευέλικτη επιλογή στόχων προστασίας, και μια προσαρμοστική επιλογή των βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών. Τα μέλη του Τμήματος εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό για την προβλεπόμενη μείωση της αυτοτέλειας των Φ.Δ. των Π.Π., την κατάργηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους, και την υποκατάστασή τους από άλλες ασαφείς και με περιορισμένες αρμοδιότητες Οργανωτικές Δομές, όπως προβλέπεται στο υπό Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας’. Τα μέλη του Τμήματος θεωρούμε ότι η προβλεπόμενη στο Σχέδιο Νόμου κατάργηση των υφιστάμενων Φ.Δ. των Π.Π. θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των οργανωμένων και λειτουργικών Σχημάτων Διαχείρισης στις Προστατευόμενες Περιοχές, που, σε συνδυασμό με ορισμένες (π.χ. Εξορυκτικές δραστηριότητες – Ορυχεία, Λατομεία, Μεταλλεία, Αμμοληψία) από τις επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης που είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα των Προστατευόμενων Περιοχών, θα έχει ως αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη έκθεση και αδυναμία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στις Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποχρεώσεις της (π.χ. Διεθνής Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, Συνθήκη της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου, Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την Προστασία Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ και για την προστασία των άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ, Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά 2000/60, Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Θαλάσσια Στρατηγική στη Μεσόγειο 2008/59), για την ουσιαστική προστασία της σπάνιας Βιοποικιλότητας της χώρας μας. Τα μέλη του Τμήματος κρίνουμε ως άκρως δυσλειτουργική την προοπτική μεταφοράς της διαδικασίας περιφερειακής περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε έναν ‘Αθηνοκεντρικό’ Κεντρικό Οργανισμό του ΥΠΕΝ. Η απόφαση αυτή ουσιαστικά στερεί από έναν εξειδικευμένο σε θέματα περιβάλλοντος Φορέα (που δρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και αποτελεί το πεδίο συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιστημονικής περιβαλλοντικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας) τη δυνατότητα λήψεως κρίσιμων αποφάσεων για την Βιοποικιλότητα με γνώμονα αποκλειστικά τις οικολογικές, τοπικές ιδιαιτερότητες των ειδών και πληθυσμών τους και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, τα μέλη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, της ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ διαφωνούμε ‘επί της αρχής’ με την πρόταση του ΥΠΕΝ για την κατάργηση του υφισταμένου σχήματος των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας. Το Κείμενο αυτό αποτελεί Ομόφωνη Απόφαση των μελών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Εκπροσωπώντας τη Συνέλευση Τμήματος Ο Πρόεδρος ΒασίληςΖερβάκης