• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΑΜΠΙΡΗ ΧΑΙΔΩ ΠΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ' | 13 Μαΐου 2010, 12:16

    - Σχόλιο της Χάιδως Λαμπίρη το γένος Πολιτσοπούλου, κατοίκου της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης για την διαβούλευση του σχεδίου νόμου προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού.- Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Η οικία επί της οδού Νεύτωνος 92, Τ.Κ. 163 43 ιδιοκτησίας μου αποτελεί την μοναδική πρώτη κατοικία που στεγάζει την πενταμελή οικογένειά μου. Επί 58 έτη σε όλες τις φάσεις, από την αγορά του οικοπέδου έως την αποπεράτωσή της, τηρήσαμε πάντοτε τις νόμιμες διαδικασίες. Επί της ουσίας αναφέρουμε τα παρακάτω : Το οικόπεδο επί του οποίου ευρίσκεται η υπερυψωμένη ισόγειος κατοικία μου αγοράστηκε με νόμιμο τίτλο 1,α] την 17.2.1952 συντάχτηκε το υπ’ αριθ. 13416 Προσύμφωνο. 1,β] την 25.6.1952 σε εκτέλεση του παραπάνω προσυμφώνου, συντάχτηκε το υπ’ αριθ. 15067 Συμβόλαιο, που μετεγράφη την 29.6.1952 εις το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 27587/1,2,3,4 ΥΚΑ 381673 πιστοποίηση του Μεταγραφοφύλακα και Υποθηκοφύλακα του Δήμου Αθηναίων, αναφέρει δε ρητά ότι το οικόπεδο είναι το υπ’ αριθ. 20, του 264 Ο.Τ. επί της οδού Νεύτωνος , του Ε΄ τομέα του συνοικισμού Ηλιούπολης και εντός του σχεδίου αυτού, οριζόμενο στο από 15.9.1939 συνημμένο σχεδιάγραμμα του μηχανικού Μίνωος Χατζηδάκη. 2) Το 1956 στο παραπάνω οικόπεδο κτίστηκε ύστερα από νόμιμη άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, [αρ. Αδείας 5931/19.5.1956], και μετά από αυτοψία τεχνικών υπαλλήλων του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών, υπερυψωμένη ισόγειος οικία , βάσει του από 25.7.1932 Δ/τος του εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας της περιοχής. 3) Το 1960 οικοδομήθηκε αυθαίρετα, για την κάλυψη στεγαστικής ανάγκης της οικογένειάς μου ένα δωμάτιο κ’ βοηθητικοί χώροι που νομιμοποιήθηκε και εξαιρέθηκε της κατεδάφισης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των διατάξεων του Α.Ν. 410/1968. 4) Το 1965 συντάχτηκε η τεχνική Έκθεση 1032/65 από το αρμόδιο Τοπογραφικό Τμήμα του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών προκειμένου να καθοριστούν οι ρυμοτομικές γραμμές ,γειτονικών Ο.Τ. του Δήμου Ηλιούπολης βάσει του Δ/τος της 25.7.1932. Για την καθορισμό των ρυμοτομικών γραμμών ελήφθησαν υπ’ όψιν η υπ’ αριθ. 191/55 τεχν. Έκθεση και η διαμορφωμένη ήδη ρυμοτομική γραμμή της οδού Νεύτωνος λόγω της κτισμένης από το 1956 οικίας μου ως το συν/κό σχεδιάγραμμα. 5) Την 15.2.1973 ύστερα από [13.9.1969], υφιστάμενο γάμο μου, συντάχτηκε το υπ’ αριθ. 12353 Προικοσύμφωνο, το οποίο μετεγράφη εις τα βιβλία μεταγραφών του Υπηθηκοφυλακείου του Δήμου Ηλιούπολης, στον τόμο 61 και με αύξοντα αριθμό 268/20.2.1973. και με το οπόιο περιήλθε στην κατοχή μου το εν λόγω ακίνητο. 6) Την 4.10.1977 υποβάλλαμε σχετική μελέτη μετά των λοιπών δικαιολογητικών και στοιχείων και με νόμιμο Πολεοδομική Άδεια , [ αριθ. Αδείας 6643/1978] έκτισα προσθήκη υπερυψωμένου κτίσματος σε επαφή της υπάρχουσας οικίας για την απολύτως απαραίτητη στεγαστική εξυπηρέτηση της πενταμελούς πλέον οικογένειάς μου. 7) Το 1979 ύστερα από όχληση του Δασαρχείου Πεντέλης, καταθέσαμε αίτηση αρμοδίως για διενέργεια σχετικής αυτοψίας. Ύστερα από την παραπάνω διαδικασία μας κοινοποιήθηκε την 17.10.1979 η έγγραφη απάντηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αθηνών, τμήμα Δ/3 προς το Δασαρχείο Πεντέλης, τμήμα δασικό με αρ. Πρωτ. 49376/1586 και με συνοδευτικό απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Ηλιούπολης Αττικής στο οποίο φαίνεται η εντός σχεδίου πόλης ιδιοκτησία μου. 8) Την 4.6.1981 πληροφορηθήκαμε ότι με το κωδικό αριθμό 1169204786 το οικόπεδό μας είχε περιληφθεί κακώς, στο Προσωρινό Κτηματολογικό Δασολογικό Χάρτη του Δήμου Ηλιούπολης Αττικής. Υποβάλαμε Δελτίο Αντιρρήσεως και την 30.4.1982 εκδόθηκε η υπ’αριθ. 339/1982 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία μας αποκαθιστά διατάσει δε την εξάλειψη του οικοπέδου μας από τον αναφερόμενο χάρτη. Την 7.9.1998 η Δ/νση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Αθηνών, βάσει του Π.Δ. 267/21.8.1998 διενεργεί αυτοψία στα πλαίσια γενικού ελέγχου της περιοχής και στο ακίνητό μας. Στις 14.9.98 με το υπ’αριθ. 5253 έγγραφό της η Νομαρχία Αθηνών και με το αριθ. Πρωτ. 147ο6/2473/24.9.98 η Δ/νση Πολεοδομίας μας γνωστοποιεί ότι η Έκθεση Αυτοψίας για το ακίνητό μας δεν ισχύει, διότι δεν έχουν εφαρμοσθεί τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Π. Δ/γμα. Την 4.11.99 μας επιδόθηκε ανασυνταχθείσα η από 7.9.98 Έκθεση Αυτοψίας και ορίστηκε η εκδίκασή της. Στις 23.3.2000 εκδικάστηκε και εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 11/66/23-3-2000 της Επιτροπής παρ. 4, άρθρου 4 του Π.Δ. 267/21-8-1998 (ΦΕΚ Α 195/98) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1270/24-2-2000 απόφαση Νομάρχη Αθηνών και μετά την υπ’ αριθ. 1741/146/03-03-2000 πρόσκληση της προέδρου του Αικ. Νενεδάκη, η οποία έκανε δεκτή την ένστασή μου κατά της υπ’ αριθ. 3211173/07-09-1998 έκθεση αυτοψίας. Την 20.9.2001 κατώτερο όργανο του Δασαρχείου Πεντέλης μας μηνύει ότι δήθεν την 14.5.1999,(επιδεικνύοντας παντελή άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης, αφού ήδη έιμαστε στην κτισμένη κατοικία μας 47 έτη), ότι «επιχειρήσαμε» να καταπατήσουμε δημόσια δασική έκταση και να κατασκευάσουμε κτίσμα κ.λ.π. Όλα τα αναφερόμενα ήταν αφελή , ψευδή και συκοφαντικά. Την 15.11.2001 δικάστηκε η ανωτέρω υπόθεση και με την απόφαση αρ. 678/54/2002 αθωωθήκαμε. Η διαμορφωμένη αυτή κατάσταση των 58 ετών που αφορά την κατοικία μου επιβεβαιώνεται πέραν των τίτλων (Προσυμφώνου, Συμβολαίου, Προικοσυμφώνου, Οικοδομικών Αδειών, Λογαριασμών Εταιριών κοινής ωφέλειας και άλλων σχετικών εγγράφων) και από τις αεροφωτογραφίες της Γ.Υ.Σ. όπως : 67-143/12.11.1953, 91-194/13.7.1963, 64-724/12.5.1970, 107-778/20.3.1979, 140-832/11.5.1982, 227-010/23.7.1991. Φυσικά η κατοικία μου είναι σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλ. 14 μέτρων με δημόσιο φωτισμό, συνδεδεμένη με όλα τα δίκτυα κοινής ωφελείας και αποχέτευση. Aπό την παρουσίαση της εξέλιξης 6 δεκαετιών της περιοχής όπου και η κατοικία μου προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως υφίσταμαι μια άνευ προηγουμένου ψυχική ταλαιπωρία και οικονομική καταστροφή παρ’ όλο που καλόπιστα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες πληρώνοντας τους φόρους και τις λοιπές υποχρεώσεις μου στο Δημόσιο αποφάσιζα να στεγάσω την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου κατέβαλε 3πλάσιο τίμημα προκειμένου ν’ αγοράσει ένα οικόπεδο εντός σχεδίου και να μην έχει προβλήματα στα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του ’50. Σ’ όλες τις φάσεις αγοράς και ανέγερσης Προσύμφωνο, Συμβόλαιο, συνοδευτικό σχεδιάγραμμα, Πιστοποιήσεις μεταγραφών, φόροι και χαρτόσημα, αμοιβές μηχανικών, ( 2 φορές για οικοδομικές άδειες), εισφορές Ι.Κ.Α., φορολογικές Δηλώσεις και πληρωμές Δημοτ. τελών επί δεκαετίες εγένοντο ερήμην της Πολιτείας ή των εκπροσώπων της; Οι υπηρεσίες ήταν απούσες ή ήταν παρούσες μόνον για την είσπραξη χρημάτων και των πάσης φύσεως φόρων. Φυσικά όλοι οι κάτοικοι όπως και εγώ είμαστε υπέρ της προστασίας του Υμηττού και δεν χωρεί καμία αμφιβολία γι’ αυτήν μας την πεποίθηση. Όλα όμως τα μέτρα διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα δεκαετιών, η διαμόρφωση της οποίας οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην έλλειψη βούλησης, στις επικαλύψεις δημοσίων φορέων και στις χαρακτηριστικές παλινωδίες όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης. Ευελπιστώ πως η κατανόηση του προβλήματος και η δίκαιη αλλά κυρίως η ανθρώπινη λύση θα πρυτανεύσει στις αποφάσεις σας. Με τιμή Λαμπίρη Χάιδω