• Ι. Παρατηρήσεις επί του συνόλου του νομοσχεδίου: Συνολικά στο Νομοσχέδιο πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω : • Άρθρο που να αναφέρει το ποσοστό πρασίνου, τόσο στο συντελεστή κάλυψης, όσο και στο συντελεστή δόμησης. • Άρθρο σχετικό με την υποχρέωση του Δημοσίου για τη διαμόρφωση φιλικού στο περιβάλλον εξωτερικού μικροκλίματος των νέων κτιρίων και ιδιαίτερα των κτιρίων του Δημόσιου τομέα μέσω υποχρεωτικών παρεμβάσεων στις επιδερμίδες των πέριξ δημοσίων χώρων (δρόμοι, πλατείες, πεζόδρομοι κλπ.). Όσον αφορά στη συμπλήρωση της 1945/134/17.1.2003 απόφασης με την 16094/ 8.4.2008, επισημαίνεται ότι, στις ανωτέρω παραγράφους δεν είναι εμφανής η δυνατότητα τοποθέτησης: α) σε περιοχές εντός σχεδίου και εντός οικισμών επί των ακαλύπτων χώρων οικοπέδων φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών επί κατασκευών στεγάστρων η επί άλλων μορφών στήριξης αυτών. β) σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών επί των ακαλύπτων χώρων οικοπέδων φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών επί κατασκευών στεγάστρων η επί άλλων μορφών στήριξης αυτών. οπότε την έλλειψη των ανωτέρω διευκρινήσεων μειώνεται η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών μόνο επί κτιριακών εγκαταστάσεων με τα επακόλουθα των τραγικών μορφολογικών επιπτώσεων που μέχρι τώρα έχουμε βιώσει με ηλιακούς και κεραίες tv κλπ., πράγμα που πρέπει να διορθωθεί. Τέλος, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2244/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν.2941/2001 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 27Α του ν.3734/2009, πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής • «Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ειδικά για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και άλλες δομικές κατασκευές, αντί της έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, να προβλέπεται απλή κοινοποίηση προς τον οριζόμενο κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.»