• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης Τζαμτζής' | 19 Ιουλίου 2010, 20:20

    2β, 2γ. Από ποιους θα υποβάλλονται τα προγράμματα, ποιος θα τα εγκρίνει, πως θα αξιολογούνται και πως θα γίνεται ο έλεγχος; Υπάρχει ασάφεια σε όλα τα παραπάνω. 2ιγ, 2ιε. Με ποια κριτήρια και πως θα γίνεται η ανάθεση εργασιών σε τρίτους; Η φράση "Η με οποιαδήποτε τρόπο χρηματοδότηση...", καθώς και το περιεχόμενο της 2ιε παραγράφου δημιουργεί μείζον ζήτημα διαφάνειας.