• Σχόλιο του χρήστη 'Λάζαρος Γεωργιάδης' | 19 Ιουλίου 2010, 23:38

    συμφωνία με WWF Σχόλιο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: Συμφωνούμε με τις απόψεις και τους προβληματισμούς του WWF. Επιπλέον θα θέλαμε να συμπληρώσουμε στα παρακάτω σημεία: Παράγραφος 2. α) Προτείνεται να υπάρχει αναλυτική σχετική Υπουργική Απόφαση. γ) Η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησή των προγραμμάτων να γίνεται με βάση τη συμπληρωματικότητα δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αποφυγή επικαλύψεων. ε) Η εισήγηση θα είναι δεσμευτική για τον Υπουργό και σε περίπτωση άρνησης να αιτιολογηθεί με σοβαρά και βάσιμα επιχειρήματα. και τέλος η πρόσθεση ενός επιπλέον κρίσιμου σημείου : ιστ) Η εξασφάλιση της αποκλειστικής ανταποδοτικής χρήσης των πόρων για την ενίσχυση των πηγών από τις οποίες προέρχονται: πόροι από τη θήρα να ενισχύσουν τη θηροφύλαξη και την πάταξη της λαθροθήρας, πόροι των δασών να ενισχύουν τη δασοπροστασία και γενικότερα τις Δασικές Υπηρεσίες, ο Πόρος Αντιστάθμισης Περιβαλλοντικών Απωλειών από μεγάλα τεχνικά έργα να ενισχύει την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και Δράσεων Αντιστάθμισης Περιβαλλοντικών Απωλειών στην ίδια ή την ευρύτερη περιοχή.