• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ' | 30 Δεκεμβρίου 2009, 13:51

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, Τόσο από το Ν. 3468/2006, όσο και από τις προτεινόμενες με το νέο Σ/Ν τροποποιήσεις του, αλλά και από τις αντιδράσεις των πολιτών στην παρούσα διαβούλευση έχω διαμορφώσει την ακόλουθη άποψη – τρεις βασικές προτάσεις, η οποία, υποθέτω, δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο: 1. Ο τίτλος του Σ/Ν «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» είναι ψευδεπίγραφος, πρώτον γιατί το Σ/Ν στην ουσία περιορίζεται σε ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακή και αιολική ενέργεια και δεύτερο γιατί αυτές οι ρυθμίσεις δεν αρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς ή πρέπει να αλλάξει ο τίτλος ή το περιεχόμενο του Σ/Ν. 2. Μέσα από την όποια σύγκλιση ή διάσταση διαφόρων απόψεων πολιτών, που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα, αναδεικνύονται ορισμένα καίρια ζητήματα: - Το Σ/Ν στην ουσία καλύπτει την ανάγκη ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ στην Ελληνική νομοθεσία και αγνοεί δεδομένα και ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας, όπως είναι η σκοπιμότητα στήριξης και ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας, είτε πρόκειται για κεκτημένες τεχνολογίες (ηλιοθερμικά) είτε για αναδυόμενες τεχνολογίες (κυψέλες καυσίμου, υδρογόνο) είτε για εύκολα μεταφέρσιμες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) είτε πρόκειται για τρέχουσες τεχνολογίες (βιομάζα, βιοκαύσιμα, γεωθερμία) κ.ο.κ. και γενικότερα παραγνωρίζει την ανάγκη μεγιστοποίησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας γύρω από όλα τα ζητήματα των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου κεφαλαίου. - Δίνοντας το κύριο βάρος στην ηλιακή και αιολική ενέργεια και μάλιστα χωρίς να περιλαμβάνει ή να παραπέμπει ή να συνδυάζεται με άλλες διατάξεις υποστήριξης του εγχώριου βιομηχανικού, τεχνικού και τεχνολογικού δυναμικού, ωθεί σε εφαρμογές μέσης - μεγάλης κλίμακας διαμεσολαβητικού τύπου, με αθρόα εισαγωγή τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και υλικών από το εξωτερικό, προοπτική η οποία προκαλεί και τις περισσότερες ενστάσεις από πλευράς πολιτών και οργανώσεων, λαμβανομένου υπόψη και του περιβαλλοντικού κινδύνου, που συνεπάγονται εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας. - Στα διασυνδεμένα έργα θεωρώντας πως, απ’ τη μια η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί θα προορίζεται για κοινωφελείς σκοπούς κι’ από την άλλη η αυξημένη τιμή αγοράς της θα καταβάλλεται από κοινωφελή οργανισμό, δεν είναι λογικό και ορθό στους ιδιώτες επενδυτές, που θα αναλάβουν την ηλεκτροπαραγωγή, να επιβάλλεται δημόσιος έλεγχος, να υποχρεούνται σε λογοδοσία ή/και αντισταθμίσεις προς τις τοπικές κοινωνίες, να αναλαμβάνουν πρόσθετες υποχρεώσεις αποκαταστάσεων, να υποχρεούνται, βάσει προτεραιοτήτων και ανάλογων δεικτών-στόχων, σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης κ.α. παρόμοιες δεσμεύσεις προς το κοινωνικό σύνολο; - Αβίαστα θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι η μεγαλύτερη κατάχρηση ενέργειας αλλά και επιδείνωση του εγγύς μικροκλίματος γίνεται στα δημόσια κτίρια και στις ξενοδοχειακές μονάδες (υπερκατανάλωση φωτισμού, ανεπαρκείς μονώσεις, υπερεπάρκεια σε κλιματιστικά μέσα, κλιματισμός με ανοικτά παράθυρα κ.α.). Δεν θα έπρεπε για τις δυο αυτές μεγάλες κατηγορίες κτιρίων και αντίστοιχων χρήσεων να υπάρξουν ειδικές και αναλυτικότερες ρυθμίσεις, αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις; Ειδικότερα, για τις ξενοδοχειακές μονάδες (οιουδήποτε μεγέθους ή κατηγορίας), υποθέτω πως το Σ/Ν θα μπορούσε να συνδυαστεί με τον εκάστοτε «αναπτυξιακό νόμο» ή ανάλογα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ώστε να επιταχυνθούν κατάλληλες ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. - Δεδομένης της χρονίζουσας κρίσης στην αγροτική οικονομία και λαμβανομένου υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας αποτελεί σχεδόν τον αποκλειστικό παραγωγό πρώτης ύλης για βιοκαύσιμα, τον μεγαλύτερο εν δυνάμει παραγωγό βιομάζας για ενεργειακή χρήση, αλλά και έναν πολύ δυναμικό παραγωγό Φ/Β ενέργειας, κατ’ ανάλογο όπως προηγουμένως τρόπο, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν ειδικότερες διατάξεις για την προώθηση των εν λόγω ΑΠΕ στον τομέα, συμπεριλαμβάνοντας συνδέσεις και συσχετίσεις με κίνητρα μέσω της ΚΑΠ ή άλλων σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 3. Επειδή η ενημέρωση του λαού, πρέπει να παραδεχθούμε, είναι ελλιπής (πολλές φορές στρεβλή), αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων κρατών και τις πρακτικές που ακολουθούν οι Κυβερνήσεις τους στο θέμα πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τις ΑΠΕ, πιστεύω, πως παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στο διαδίκτυο, με πρωτοβουλία του Υπουργείου σας, μια βάση εκλαϊκευμένης γνώσης αλλά και τεχνικών στοιχείων και εργαλείων, καθώς και μία σελίδα διαλόγου μεταξύ ενδιαφερομένων και αρμόδιων υπηρεσιών. Ένας τέτοιος ιστοτόπος θα ενισχύσει και θα δικαιώσει, κατά τη γνώμη μου, την πρωτοβουλία της «ανοιχτής διακυβέρνησης». Με ευχές για καλό κουράγιο στο έργο σας και μια δημιουργική νέα χρονιά, Ορέστης Χρηστίδης Γεωπόνος