• Σχόλιο του χρήστη 'παπαθεοδωρίδης' | 2 Ιουνίου 2011, 12:22

    Η ΡΑΕ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, μη συνταγματικά κατοχυρωμένη, ακολουθώντας τις ευρύτερες διατάξεις που διέπουν όλες τις μη συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ως τέτοιο ανήκει στο δημόσιο και διέπεται από τις ειδικές και γενικές διατάξεις που διέπουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τούτο προκύπτει αφενός από την θεωρία αλλά και την πάγια νομολογία των δικαστηρίων που διέπει τις μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές . H παράγραφος 2, εδ.β’ του παρόντος άρθρου αντιβαίνει στις διατάξεις και στη νομική φύση των μη συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών ως αμιγώς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης αφήνει περιθώρια ερμηνείας για το ποιος θα κρίνει αν οι διατάξεις που αφορούν στο δημόσιο τομέα αντιβαίνουν στην φύση του έργου της ΡΑΕ και ότι επομένως δεν εφαρμόζονται. Η ΡΑΕ αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται ‘μερικώς’ και ‘κατά το δοκούν’ οι διατάξεις που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η αντίθετη παραδοχή εγκυμονεί την κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της αρχής και υπονομεύει την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων, καθώς και την αρχή της ασφάλειας δικαίου.