• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:00

    Προσθήκες και διαγραφές στο κείμενο ως εξής: (ιδ) Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του ΕΣΦΑ για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, κατόπιν έγκρισης των σχετικών τιμολογίων από τη ΡΑΕ Τεκμηρίωση: Σύμφωνα με την οδηγία 2009/73/ΕΚ η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να δύναται να καθορίζει ή να εγκρίνει τιμολόγια ή μεθοδολογίες οι οποίες διέπουν τον υπολογισμό των τιμολογίων βάσει προτάσεως του διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ή βάσει προτάσεως με την οποία συμφώνησαν ο εν λόγω διαχειριστής και οι χρήστες του δικτύου. Βλ. Άρθρο 41 (1α) Οδηγίας που προβλέπει ότι στη Ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα εξής καθήκοντα: να καθορίζει ή να εγκρίνει σύμφωνα με διαφανή κριτήρια ρυθμισμένα τιμολόγια μεταφοράς ή διανομής ή τις μεθόδους υπολογισμού τους.