• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:54

    Πρόταση: Να προστεθούν στο 77 (ιβ): (ιβ) Παρέχει στους Διαχειριστές ΑΣΦΑ ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το ΕΣΦΑ, τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης. Συγκεκριμένα, παρέχονται σε πραγματικό χρόνο (on-line) στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΕΣΦΑ, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι παραπάνω διαχειριστές, διαθέσιμα στοιχεία για την ωριαία και ημερήσια κατανάλωση στα σημεία εισόδου και εξόδου. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται χωρίς χρέωση. Ειδικότερα, παρέχεται από το Διαχειριστή στον κατάλληλο χρόνο, κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της σύμβασης των Χρηστών με Τελικούς Πελάτες και ειδικά με τις ΕΠΑ, οι συμβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί πριν τη σύνταξη του παρόντος νόμου. Τεκμηρίωση: Κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν συγκεκριμένες παράγραφοι από τον Κανονισμό 715/2009 καθώς είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου. Άρθρο 18, παρ. 6: «Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιοποιούν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφορίες για την προσφορά και τη ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες εισροές ή εκροές του συστήματος. Η εθνική ρυθμιστική αρχή εξασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω πληροφορίες δημοσιοποιούνται. Ο βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που διαθέτει ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς.» Παράρτημα Ι, 6ο και 7ο σημείο «6. Οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς δεν χρεώνουν χωριστά τους χρήστες του δικτύου για αιτήματα παροχής πληροφοριών και συναλλαγές που σχετίζονται με τις συμβάσεις μεταφοράς τις οποίες έχουν συνάψει και που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τυποποιημένους κανόνες και διαδικασίες. 7. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που απαιτούν εξαιρετικές ή υπέρογκες δαπάνες, όπως μελέτες σκοπιμότητας, είναι δυνατόν να χρεώνονται χωριστά, εφόσον τα έξοδα είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν δεόντως.»