• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ' | 2 Ιουνίου 2011, 17:37

    Προσθήκες και διαγραφές στο κείμενο: 2. Μεταξύ του ΔΕΣΦΑ ΑΕ και των Μεγάλων Πελατών και των Προμηθευτών τους δύναται να συναφθεί σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατά προτεραιότητα διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 4. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του ΕΣΦΑ διακόπτονται, κατά προτεραιότητα, οι παροχές: (α) Των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των λοιπών Πελατών, με τους οποίους ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ έχει συνάψει σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 2. (β) Άλλων Πελατών, των οποίων η διακοπή παροχής κρίνεται απολύτως αναγκαία, για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με Κατάλογο Σειράς Διακοπής, ο οποίος καταρτίζεται από το ΔΕΣΦΑ ΑΕ ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.