• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Βαρσάμη (Energean Oil & Gas)' | 3 Ιουνίου 2011, 17:33

    Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, η Energean Oil & Gas καταγράφει ανά άρθρο άμεσου ενδιαφέροντος τις κάτωθι παρατηρήσεις: Άρθρο 156 – Καταργούμενες διατάξεις 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται: Α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6, του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5, των παραγράφων 6 ως και 10 και της παραγράφου 14 του άρθρου 7, των άρθρων 8 ως και 20, των άρθρων 22 ως και 36, των παραγράφων 1 ως και 3 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και του άρθρου 41 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313) και οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε αυτές νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά με την παραπάνω αναφερόμενη διάταξη φέρεται προς κατάργηση μεταξύ άλλων το Άρθρο 17, Παράγραφος 4 του ν. 3428/2005 και ειδικότερα: Άρθρο 17 – Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε Α.Σ.Φ.Α. Παράγραφος 4: Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Α.Σ.Φ.Α για Ανεξάρτητη Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό αντικαθιστά την άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Η προτεινόμενη κατάργηση του άρθρου αυτού ουσιαστικά αφαιρεί, με τρόπο αιφνιδιαστικό και για λόγους οι οποίοι είναι δύσκολο να κατανοηθούν, ένα βασικό δικαίωμα της Energean Oil & Gas, στο οποίο στηρίχθηκε η επενδυτική πρόταση της Εταιρείας για τη μετατροπή της άδειας εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας σε άδεια ΑΣΦΑ για την πρώτη υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η Energean Oil & Gas, ήδη από το 2008, οπότε και προέβη στην εξαγορά των δικαιωμάτων της Kavala Oil, στηρίχθηκε στην ισχύουσα συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη για τη δυνατότητα αντικατάστασης της άδειας εκμετάλλευσης με άδεια ΑΣΦΑ αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, καθώς - εκτός των άλλων - η συγκεκριμένη διάταξη (η οποία θεσπίστηκε πολύ πριν την εξαγορά της Kavala Oil) αντιπροσωπεύει μια συνήθη πρακτική, τόσο σε χώρες της Ε.Ε., όσο και παγκοσμίως. Εξ’ άλλου οι προβλέψεις του συγκεκριμένου άρθρου αποτέλεσαν τη βασική αιτία και το δικαιοπρακτικό θεμέλιο επικαιροποίησης του έργου της υπόγειας αποθήκης από την Εταιρεία μας, η οποία ξεκίνησε προ διετίας μια εμπεριστατωμένη διερεύνηση της δυνατότητας μετατροπής του κοιτάσματος Φυσικού Αερίου σε υπόγεια αποθήκη, προβαίνοντας σε σημαντικές δαπάνες για την τεκμηρίωση του έργου, ως ακολούθως: 1. Ανέθεσε την προκαταρκτική μελέτη του έργου σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων (Genesis Oil & Gas, θυγατρική της εταιρείας Technip). 2. Προμηθεύτηκε σχετικές μελέτες της Cedigaz (UGS World 2010). 3. Προέβη στην: a. Πρόσληψη ειδικού οικονομικού αναλυτή ο οποίος και εκπαιδεύτηκε για την προετοιμασία του σχετικού Επιχειρησιακού Πλάνου (Business Plan) και την επένδυση πολλών ανθρωποωρών εξειδικευμένου προσωπικού για την τεκμηρίωση του έργου. b. Προμήθεια τελευταίας τεχνολογίας λογισμικού προσομοίωσης για την μελέτη και λειτουργία της υπόγειας αποθήκης αξίας άνω των €180.000. c. Υπογραφή Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης (Memo of Understanding) με την Edison για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης d. Υλοποίηση μελέτης στατικότητας του συνόλου των πλατφορμών (συμπεριλαμβανομένης της Πλατφόρμας «Κ») από την εξειδικευμένη εταιρεία Germanisher Lloyd και εν συνεχεία στην ανάθεση και την υλοποίηση εξειδικευμένης μελέτης στατικότητας και καταλληλότητας της πλατφόρμας «Κ» από την Εταιρεία TECON Srl, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εκτιμώμενου συνολικού ύψους € 45.000 πλέον των ανθρωποωρών που θα προκύψουν για τη διαδικασία της μελέτης διάρκειας τεσσάρων μηνών. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν δαπάνες ασφάλειας και ατυχήματος, η πρόβλεψη των οποίων υπερβαίνει τα €2 εκατομμύρια. e. Υποβολή πρότασης χρηματοδοτικής συνδρομής μέρους της μελέτης βιωσιμότητας (συνολικού εκτιμώμενου κόστους €8 εκατομμυρίων) μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης TEN_e. Το υπόλοιπο της δαπάνης θα καλυφθεί από την Εταιρεία μας. 4. Τέλος, η Εταιρεία τον Ιούλιο του 2010 είχε παρουσιάσει την επενδυτική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διερεύνηση χρηματοδότησης του έργου. Παράλληλα, με δεδομένο το πενταετές Επενδυτικό & Επιχειρησιακό Πλάνο της Energean Oil & Gas και την εκχώρηση των αδειών (Σύνολο Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων του Πεδίου Ε, Βόρειος Πρίνος και Νότιας Καβάλας) σε αυτή από την Kavala Oil, η Εταιρεία σε συνεργασία με την Kavala Oil ανέλαβε την υποχρέωση του προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης των Εργασιών Πετρελαίου σύμφωνα με τους διεθνώς ισχύοντες κανόνες της καλής πρακτικής στην παραγωγή πετρελαίου, υλοποιώντας ένα πλάνο γεωτρήσεων αξίας άνω των €120 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία κλήθηκε και καλείται καθημερινά: 1. Να αναλάβει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της Kavala Oil προς τρίτους, ήτοι €13.176.442 δηλώνοντας ότι θα τις καλύψει όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, ενώ παράλληλα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης. 2. Να διατηρεί στο ακέραιο το σύνολο των 265 θέσεων εργασίας, ώστε να υποστηριχθούν οι εργασίες πετρελαίου και η ανάπτυξη των Αδειών Πεδίου Ε, Β. Πρίνου και Νότιας Καβάλας. Το σχετικό ετήσιο κόστος αντιστοιχεί στο ποσό των €38.000.000, ενώ η διατήρηση των θέσεων εργασίας έγινε και με την προοπτική της υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου. Επανερχόμενοι στο θέμα της επενδυτικής πρότασης για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου, κατόπιν της μακρόχρονης προεργασίας και μόλις εκτιμήθηκε ότι το έργο είναι υλοποιήσιμο, στις 4 Μάιου 2010 εστάλη στον κ. Υφυπουργό ΥΠΕΚΑ η αρχική επίσημη επενδυτική πρόταση και η σχετική ενημέρωση για την ταυτότητα του έργου. Και ενώ η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με την Εταιρεία μας, ξεκίνησε τη διερεύνηση για τον τρόπο εφαρμογής της συγκεκριμένης επένδυσης, αίφνης διαπιστώθηκε το ενδιαφέρον και άλλων εταιρειών - ιδιωτικών και κρατικών συμφερόντων - για την υλοποίηση του έργου, παρά το γεγονός ότι για περισσότερα από δέκα χρόνια δεν είχε υπάρξει η παραμικρή εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο αυτό από κανένα. Στο διάστημα αυτό και στο χρόνο που ακολούθησε, η Energean Oil & Gas: • Κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφερόταν να μετατραπεί σε εταιρεία φυσικού αερίου ή να ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ΑΜΕΣΑ στην εν λόγω αγορά. • Διευκρίνισε ότι ενδιαφερόταν αποκλειστικά και μόνο να αξιοποιήσει ένα περιουσιακό στοιχείο και δικαίωμα, το οποίο είχε εκχωρηθεί στη θυγατρική της Kavala Oil, και το οποίο διαχειρίζεται μετά τη σχετική εκχώρησή του από τον μόνο ιδιοκτήτη του, το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικός της σκοπός ήταν και παραμένει η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της Kavala Oil, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας της Εταιρείας, η συνέχιση της στήριξης της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, παράλληλα με τη συνέχιση και επαύξηση της μέχρι σήμερα επιχειρηματικής της δραστηριότητας. • Επεξήγησε σε όλους: o τη διασύνδεση και αλληλεξάρτηση των μελλοντικών έργων της υπόγειας αποθήκης με τη λειτουργία των υφιστάμενων χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας υδρογονανθράκων, o την αναγκαιότητα εξασφάλισης ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και o την ελαχιστοποίησης των κινδύνων οποιασδήποτε βλάβης στο περιβάλλον, για τα οποία φέρει και την τελική ευθύνη έναντι της πολιτείας. Όλα τα παραπάνω διευκρινίστηκαν διεξοδικά τόσο στο ΥΠΕΚΑ, όσο και στις κρατικές Εταιρείες Φ/Α, δηλαδή στις ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Παρόλα αυτά, και ενώ είχε προηγηθεί η σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης του συγκεκριμένου έργου, το – θετικό ως προς τη σκοπιμότητα ανάπτυξης του έργου - πόρισμα της οποίας δημοσιεύτηκε και παρουσιάστηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής (14 Ιανουαρίου 2011), τον Μάρτιο του 2011 ακολούθησε η ένταξη του έργου στη λίστα των αποκρατικοποιήσεων, μέσω μίας ανακοίνωσης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Ως Έλληνες Επενδυτές και Επιχειρηματίες, εκτιμούσαμε ότι η μεταχείριση του εκπεφρασμένου επενδυτικού μας ενδιαφέροντος, την τόσο δύσκολη αυτή στιγμή για τη Χώρα μας, η οποία έχει άμεση ανάγκη από επενδύσεις, θέσεις εργασίας και έσοδα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, θα ήταν πολύ καλύτερη από το να γίνει μέσω ενός Δελτίου Τύπου! Δυστυχώς όμως, αυτή ήταν η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης αν και εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο γνωρίζει για την επενδυτική μας πρόταση, ενώ παράλληλα, γνωρίζει πολύ καλά ότι στην περίπτωση της Άδειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης της Νότιας Καβάλας, ελλοχεύει ο κίνδυνος όχι μόνο να μην υπάρξει ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, όπως εξαγγέλλεται, αλλά, αντιθέτως, να υπάρξει ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της συγκεκριμένης επένδυσης! Σήμερα, με τις διαφαινόμενες ανατροπές που σχεδιάζονται ερήμην μας, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε σκληρές αλλά αναγκαίες επιλογές, οι οποίες - μεταξύ άλλων - δύναται να αφορούν στην αναπροσαρμογή του μεταβλητού λειτουργικού κόστους, ιδίως του κόστους εργασίας και του κόστους παραγωγής, καθώς και στον αναπόφευκτο δραστικό περιορισμό των εργασιών λόγω της αναστολής των επενδυτικών πλάνων. Παράλληλα, οι μέχρι σήμερα επενδύσεις ύψους €120 εκατομμυρίων οφείλουν να αποσβηστούν πλήρως. Στη στρατηγική μας επιλογή να προβούμε σε επενδύσεις και να στηρίξουμε την απασχόληση και τη βιωσιμότητα της Kavala Oil υπήρξαμε σταθεροί και συνεπείς. Αναμέναμε, και ακόμη αναμένουμε, το ίδιο και από την πλευρά της Πολιτείας. Όλοι γνωρίζουν ότι οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, έγιναν με την προϋπόθεση του σταθερού και δίκαιου νομικού πλαισίου. Αυτό, με την προτεινόμενη απαλοιφή του άρθρου 17, παράγραφος 4 του Ν. 3428 ανατρέπεται, χωρίς να υπάρχει κανένας εμφανής λόγος. Σήμερα, ζητάμε την άρση της προτεινόμενης ανατροπής, ώστε να μην αφαιρεθεί από την Energean Oil & Gas το εκ του νόμου θεμελιωμένο δικαίωμα για την προτεραιότητα στο έργο της αποθήκης, υπό όρους, οι οποίοι θα συμφωνηθούν με την Πολιτεία. Για το σκοπό αυτό, ζητάμε την αναδιατύπωση του προς διαβούλευση σχεδίου και συγκεκριμένα του Άρθρου 104, ως ακολούθως: Άρθρο 104 Υπόγειοι φυσικοί χώροι, που μετατρέπονται σε χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου, μπορούν να εντάσσονται είτε στο ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 είτε σε ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 83 του παρόντος νόμου. Προϋπόθεση για την ένταξη υπόγειου φυσικού χώρου κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΕΣΦΑ ή σε ΑΣΦΑ, αποτελεί η προηγούμενη παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσής του, ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, από τον ήδη αδειούχο και ενόσω η άδεια αυτή βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 83, αντικαθιστά την άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ως προς τον γεωλογικό σχηματισμό που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος, υπό τους όρους που καθορίζονται στην ως άνω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οίκοθεν νοείται ότι στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζεται στον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης δικαίωμα προτίμησης για την παραχώρηση σε αυτόν της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων στον βαθμό που εμπίπτουν εντός της αποκλειστικής περιοχής εκμετάλλευσης του.»