Άρθρο 02: Καταγραφή στοιχείων των εντύπων ελέγχου και του πιστοποιητικού πληρότητας

Συμπλήρωση ταυτότητας
Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτότητα κτιρίου και για τον έλεγχο δόμησης συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο από τους επιβλέποντες μηχανικούς κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011 και από τους αρμόδιους Μηχανικούς κατά τις διατάξεις του παρόντος. Τα στοιχεία συμπληρώνονται κατά το παράρτημα του παρόντος σε ηλεκτρονική μορφή.
Από τον Μηχανικό συμπληρώνονται το Έντυπο Α (στοιχεία κτιρίου), το έντυπο Β (στοιχεία αυτοτελών ιδιοκτησιών) ή συγχρόνως τα έντυπα Α και Β.
Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, εκδίδονται:
α) i. το Πιστοποιητικό Πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, από τον Αρμόδιο Μηχανικό όπως ορίζεται στη παρ.5 του Άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α 62), κατά τη παρ. 3 του Άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ Α 62) ή και
ii. το Πιστοποιητικό Πληρότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, από τον αρμόδιο μηχανικό.
β). το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) από την Υ.ΔΟΜ και ενημερώνεται ηλεκτρονικά η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, κατά την παρ. 11 του Άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 249).
Ειδικώς για τα κτίρια προ της 01.03.2012 με Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα απαραίτητα αρχικά στοιχεία συμπλήρωσης των Εντύπων του Παραρτήματος σύμφωνα με την χρονολογία κατασκευής, τα στοιχεία που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4014/2011 και για κάθε δικαιοπραξία.
Μετά την αρχική συμπλήρωση και την έκδοση των πιστοποιητικών τάσσεται προθεσμία συμπλήρωση όλων των στοιχείων του Παραρτήματος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.
Τα στοιχεία υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων καταχωρούνται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό σύστημα της ταυτότητας του κτιρίου και δεν απαιτείται επιπλέον υποβολή στοιχείων νομιμότητας και σχεδίων των κτιρίων.

 • 7 Ιουνίου 2013, 11:46 | ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Για την πραγματοποίηση δικαιοπραξίας σε ακίνητα με αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί στον Ν. 4014 (προ. 1-3-2012) τα οποία έχουν υπερβάσεις δόμησης σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ( εντός ή εκτός σχεδίου Δόμηση) απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών. ΟΙ συμβολαιογράφοι όμως εφαρμόζουν μία εγκύκλιο του συλλόγου τους και ζητούν τροποποίηση της οριζοντίου. Δεν είναι όμως λογικό να πραγματοποιείται τροποποίηση οριζοντίου για μή μόνιμες κατασκευές μιας και η τακτοποίηση είναι για 30 έτη. Μετά το πέρας της τριακονταετίας θα ζητηθεί από τους εκάστοτε τότε ιδιοκτήτες εκ νέου τροποποίηση της οριζοντίου και των συμβολαίων που πραγματοποιήθηκαν;
  Θα πρέπει διευκρινιστεί το θέμα ώστε να μην είναι απαραίτητη η τροποποίηση διότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα με τα κτηματολόγια που δεν μεταγράφουν τα συμβόλαιο μεταπώλησης των ιδιοκτησιών (πχ κτηματολόγιο Ρόδου).
  Σε τριάντα χρόνια με τις μεταπωλήσεις σε νέους ιδιοκτήτες καταλαβαίνεται πόσα προβλήματα θα δημιουργηθούν από αγοραστές που δεν θα μπορούν να μεταπωλήσουν και πιθανόν να στραφούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες που έκανα τις τροποποιήσεις των οριζοντίων

 • 5 Ιουνίου 2013, 09:52 | ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Στη παρ. 2 αναφέρεται ο ν. 4014/2011, που θα αντικατασταθεί εντός ολίγου απο τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα. Θα εξακολουθήσει να ισχύει ο 4014/2011 και μετά τη ψήφιση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα; Δηλαδή τα απαιτούμενα στοιχεία για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων θα συμπλήρώνονται σύμφωνα με το 4014/2011 και το νέο νόμο; Κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει αναφορά στο νόμο που θα ισχύσει, για την αποφυγή συγχύσεων και άσκοπων ενεργειών.

 • 4 Ιουνίου 2013, 12:26 | Frengidis Angelos

  Για την επεξήγηση του σχολίου μου σχετικά με τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση χημικών αντιδραστήρων οξείδωσης οποιασδήποτε χημικής ένωσης αποτελεί χημική εγκατάσταση, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση πολύ απλών χημικών αντιδραστήρων οξείδωσης του μεθανίου ή προπανίου – βουτανίου ή γενικά υδρογονανθράκων των οποίων η ρύθμιση γίνετε με στοιχειομετρική ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης (καυστήρες – λέβητες αερίου υγραερίου πετρελαίου), χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων θερμικών διεργασιών θέρμανσης ή ψύξης χημικών ενώσεων (π.χ. θειϊκού οξέος, αμμωνίας κλπ), αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων θερμικών διεργασιών θέρμανσης ή ψύξης με «νεράκι του Θεού» χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων «επεξεργασίας, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως ή και μεταφοράς υγρών ή αερίων καυσίμων υλών προς φωτισμόν θέρμανσιν ή κίνησιν» αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων φυσικού αερίου (0,025bar) χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων χημικών βιομηχανικών μονάδων (από σύνθετα διυληστήρια μέχρι απλές βιομηχανίες τροφίμων), αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση απλούστατων κτιριακών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζονται σαν «ηλεκτρομηχανολογικές» και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς

  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων μεταφοράς χημικών ενώσεων, σύνθετων χημικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (από διυληστήρια μέχρι απλές βιομηχανίες τροφίμων), αποτελούν χημικές εγκαταστάσεις, όπου δραστηριοποιείται χωρίς περιορισμούς ο μηχανικός διεργασιών – χημικός μηχανικός, με καθ΄ ύλην αρμοδιότητα.
  Η μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου της ύδρευσης και της αποχέτευσης κτιριακών εγκαταστάσεων χαρακτηρίζεται σαν «ηλεκτρομηχανολογική», μέχρι τον βιολογικό, μετά ξαναγίνεται χημικές, και μάλιστα με όρια και περιορισμούς για τους μηχανικούς διεργασιών – χημικούς μηχανικούς.
  Δεν θα προχωρήσω στην ενεργητική πυροπροστασία χημικών εγκαταστάσεων σε σχέση αυτές των κτιρίων.
  Απίστευτα και όμως αποκλειστικά και μόνο ελληνικά, αφού σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο δεν θα χρειαζόταν να κάνω οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα.
  Σε αυτές τις κλειστές ειδικότητες αναφέρομε.

  Επί του ΠΔ
  Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την ολοκλήρωση της κατασκευής, γίνονται μία σειρά από παρεμβάσεις στα κτίρια με άδειες μικρής κλίμακας-όπου απαιτείται- ή και χωρίς άδειες μικρής κλίμακας ή με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και ιδιοκτήτη, θα πρέπει να καταγράφονται και να βιντεοσκοπούνται? (τα στοιχεία των σχετικών μελετών δεν συμπληρώνονται)
  Α. Εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων με τα δίκτυά τους (SOS νέος ΝΟΚ), σε κοινόχρηστους ή ιδιόκτητους χώρους. Ειδικά για οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπου η εγκατάσταση είναι σε κοινόχρηστο χώρο, θα ενημερώνετε ο φάκελος όλης της οικοδομής (άρθρο 3)?
  Β. Εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου με το δίκτυο καταιονισμού
  Γ. Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (ειδικά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων) και αντλιών θερμότητας
  Δ. Αποθήκευση καυσίμων, ειδικά της μη τυποποιημένης βιομάζας (καυσόξυλα) και φιαλών υγραερίου (κατηγορία 0 χωρίς άδεια). Από τον πυροσβεστικό κανονισμό υπάρχει περιορισμός στο πυροθερμικό φορτίο που αποθηκεύετε ανά τετραγωνικό μέτρο (100 Kg/m2 ισοδύναμου ξύλου) σε χώρο που δεν αποτελεί πυροδιαμέρισμα. Θα υπογράφει ο ιδιοκτήτης υπεύθυνη δήλωση για τον χώρο αποθήκευσης.
  Ε. Οικιακά φωτοβολταϊκά και μελλοντικά αστικές ανεμογεννήτριες (χωρίς άδεια μικρής κλίμακας, με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και ιδιοκτήτη) καταγράφονται?
  ΣΤ. Τοπικές εστίες θέρμανσης με καμινάδα (ειδικά στις οριζόντιες ιδιοκτησίες), που μπορούν να τοποθετούνται και να αφαιρούνται ανά πάσα στιγμή, καταγράφονται?
  Ζ. Λεβητοστάσια κάτω των 40 kW που δεν οριζόταν με τον παλιό ΓΟΚ καταγράφονται ως λεβητοστάσια?
  Η. Αποθήκες οριζόντιων ιδιοκτησιών στο υπόγειο της οικοδομής, που χρησιμοποιούνται και ως αποθήκες καυσίμων μη τυποποιημένης βιομάζας (καυσόξυλα)?
  Θ. Εξωτερική θερμομόνωση που τοποθετήθηκε εκ των υστέρων και μεγάλωσε τις εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου.
  Μήπως υπάρχει σχετική μέριμνα στα Παρατήματα?

  Βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια
  Εκδίδονται πιστοποιητικά για κάθε αλλαγή ή τοποθέτηση νέων μηχανημάτων παραγωγής, αύξησης ισχύος, αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης των χώρων της βιομηχανικής παραγωγής, της μεταβολής των παραγόμενων προϊόντων, της ποσότητας των αποβλήτων ή μόνο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του βιομηχανικού κτιρίου?
  Μήπως υπάρχει σχετικό έντυπο στα Παρατήματα?

  Dipl.-Ing. Φρεγγίδης Αγγελος
  Chemietecnik – thermische Verfahrenstechnik
  Χημικός Μηχανικός – μηχανικός θερμικών διεργασιών

 • 4 Ιουνίου 2013, 00:43 | ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΩΝΗ

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !

 • 1 Ιουνίου 2013, 12:27 | Frengidis Angelos

  Πρέπει να οριστούν με ευκρίνεια οι ειδικότητες των μηχανικών και να μη μένουν κενά, που να επιτρέπουν τον άδικο αποκλεισμό από την πρόσβαση στην εργασία συγκεκριμένων ειδικοτήτων μηχανικών π.χ. των μηχανικών διεργασιών – χημικών μηχανικών, όπως γίνεται με τον Νόμο 3982/2011 που ουσιαστικά τους απαγορεύετε να «πιστοποιήσουν τη συνδρομή των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων» για την πρόσβαση στις συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, με προφανή στόχο την προστασία συγκεκριμένων «κλειστών» ειδικοτήτων.

 • 31 Μαΐου 2013, 21:05 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Το άρθρο παραπέμπει σε κάποιο Παράρτημα που περιλαμβάνεται στο άρθρο 11. Αλλά το άρθρο 11, όπως δόθηκε στην διαβούλευση, δεν αναφέρει τα Παρατήματα. Για να είναι δυνατή η διαβούλευση επί του άρθρου αυτού, ελάχιστη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε το περιεχόμενό του Παρατήματος. Παρακαλώ να δώσετε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο του Παραρτήματος.