Άρθρο 15 – Διαχείριση της πληροφορίας με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών συλλογής ερευνητικών ή άλλων δεδομένων για το περιβάλλον, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία INSPIRE).

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς και εποπτευόμενοι οργανισμοί του δημοσίου τομέα που είναι αρμόδιοι για την έκδοση σχεδίων, κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων έργων, που αφορούν προστατευόμενες περιοχές και περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία, οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία για το περιβάλλον και την καταχώρηση των περιβαλλοντικών γεωχωρικών ή άλλων δεδομένων που περιέχουν. Για την έκδοση των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων ή εγκρίσεων μελετών, οι αιτήσεις και οι μελέτες που κατατίθενται στους φορείς του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Υποχρέωση αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου έχουν και οι ιδιωτικοί φορείς, για έργα που υλοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές. Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων, όπως η δομή και ο μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας της γεωπληροφορίας, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατόπιν σχετικής γνώμης Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, η γεωχωρική πληροφορία που περιλαμβάνεται θα είναι γεωαναφερμένη.

3. Εντός έξι μηνών από την έγκριση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται για την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE, κάθε υπηρεσία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεούται να εναρμονίσει σύμφωνα με αυτό, τις διαδικασίες και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία και αφορούν τη βιοποικιλότητα ή προστατευόμενες περιοχές, αφού προηγουμένως αποστείλουν σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 • 12 Ιουλίου 2010, 23:20 | Αρβανιτίδης Χρήστος

  Άρθρο 15 – Διαχείριση της πληροφορίας με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας

  1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών συλλογής ερευνητικών ή άλλων δεδομένων για το περιβάλλον, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ (οδηγία INSPIRE).

  2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς και εποπτευόμενοι οργανισμοί του δημοσίου τομέα που είναι αρμόδιοι για την έκδοση σχεδίων, κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, την εκπόνηση ή έγκριση μελετών ή την παραλαβή δημοσίων έργων, που αφορούν προστατευόμενες περιοχές και περιλαμβάνουν γεωχωρική πληροφορία, οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία για το περιβάλλον και την καταχώρηση των περιβαλλοντικών γεωχωρικών ή άλλων δεδομένων που περιέχουν. Για την έκδοση των κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων ή εγκρίσεων μελετών, οι αιτήσεις και οι μελέτες που κατατίθενται στους φορείς του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Υποχρέωση αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου έχουν και οι ιδιωτικοί φορείς, για έργα που υλοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές. Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων, όπως η δομή και ο μορφότυπος του αρχείου, το σύστημα αναφοράς καθώς και οι απαιτήσεις ακρίβειας της βιο- και γεω-πληροφορίας, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατόπιν σχετικής γνώμης Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, η γεωχωρική πληροφορία που περιλαμβάνεται θα είναι βιο- και γεωαναφερόμενη.

  3. Εντός έξι μηνών από την έγκριση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται για την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE, κάθε υπηρεσία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεούται να εναρμονίσει σύμφωνα με αυτό, τις διαδικασίες και προδιαγραφές σύνταξης και έκδοσης διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς της που περιέχουν γεωχωρική πληροφορία και αφορούν τη βιοποικιλότητα ή προστατευόμενες περιοχές, αφού προηγουμένως αποστείλουν σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 • 12 Ιουλίου 2010, 18:35 | Παναγιωτης Μητσινικος

  ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 9. «Αιτήσεις για την έκδοση άδειας έργων και δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, εφόσον έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, πριν από την έκδοση των διαταγμάτων ή αποφάσεων χαρακτηρισμού των περιοχών αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 21, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ απόκλιση των ρυθμίσεων των διαταγμάτων, αποφάσεων ή σχεδίων αυτών».
  Αντιβαίνει στην νομολογία ΣτΕ και κατά την γνώμη μου πρόκειται και για φωτογραφική διάταξη.
  Δείτε απόφαση 910/08 ΕΑ ΣτΕ. Ανεστάλη η εκτέλεση ΚΥΑ/ΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού μεγάλων διαστάσεων με το σκεπτικό ότι έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η ΕΠΜ του οικολογικού Πάρνωνα -Μουστού που δεν επιτρέπει τις μεγάλες Α/Γ. Η σχετική ΚΥΑ για την ίδρυση της περιοχής ή το Π.Δ. εκκρεμεί επί έτη. Ο πρώην Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ την είχε υπογράψει και δεν την υπέγραφε ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω αντιδράσεων του αιολικού λόμπι.
  Μετά την κυβερνητική αλλαγή, την ΚΥΑ ίδρυσης την υπέγραψε η νυν Υπουργός ΠΕΚΑ και με το α.π. 20224/18-5-2010 ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΑΤ και αναμένουμε την υπογραφή της έτερης Υπουργού.
  Ερωτάσθε κα Υπουργέ ως προς τους λόγους που καταργείτε τις περιοχές οικοανάπτυξης, οι κάτοικοι εδώ ευρίσκονται σε αναβρασμό.

 • ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 9. «Αιτήσεις για την έκδοση άδειας έργων και δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές, εφόσον έχουν υποβληθεί κατά τις διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, πριν από την έκδοση των διαταγμάτων ή αποφάσεων χαρακτηρισμού των περιοχών αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 21, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατ’ απόκλιση των ρυθμίσεων των διαταγμάτων, αποφάσεων ή σχεδίων αυτών».

  Αντιβαίνει στην νομολογία ΣτΕ και κατά την γνώμη μου πρόκειται και για φωτογραφική διάταξη.

  Δείτε απόφαση 910/08 ΕΑ ΣτΕ. Ανεστάλη η εκτέλεση ΚΥΑ/ΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού μεγάλων διαστάσεων με το σκεπτικό ότι έχει εκπονηθεί και εγκριθεί η ΕΠΜ του οικολογικού Πάρνωνα -Μουστού που δεν επιτρέπει τις μεγάλες Α/Γ. Η σχετική ΚΥΑ για την ίδρυση της περιοχής ή το Π.Δ. εκκρεμεί επί έτη. Ο πρώην Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ την είχε υπογράψει και δεν την υπέγραφε ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω αντιδράσεων του αιολικού λόμπι.

  Μετά την κυβερνητική αλλαγή, την ΚΥΑ ίδρυσης την υπέγραψε η νυν Υπουργός ΠΕΚΑ και με το α.π. 20224/18-5-2010 ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΑΤ και αναμένουμε την υπογραφή της έτερης Υπουργού.

  Ερωτάσθε κα Υπουργέ ως προς τους λόγους που καταργείτε τις περιοχές οικοανάπτυξης, οι κάτοικοι εδώ ευρίσκονται σε αναβρασμό.

 • 9 Ιουλίου 2010, 03:08 | Δρ Ιωαννίδης Α. Θεμιστοκλής

  Είναι απλά.
  Στο Διαδίκτυο οτιδήποτε σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα.

  Και να το κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες γιατί πολλά προβλήματα επηρεάζουν διακρατικές σχέσεις και τον πλανήτη ολόκληρο.
  Π.χ. η «πετρελαιοκηλίδα» στον κόλπο του Μεξικού (προσέχουμε για να έχουμε που λένε..). Έχετε δει πολλές πετρελαιοκηλίδες που βγάζουν κίτρινο αέριο, και καφέ επιφανειακά στρώματα; Επειδή από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, κάποιοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι «όλα θα πάνε καλά» – οι «ειδικοί» που λέγαμε, ενώ κάποιοι άλλοι (πραγματικοί γνώστες με άλλο επίπεδο αξιοπρέπειας) γνωρίζουν αρκετά περισσότερα και προσπαθούν νόμιμα να ερευνήσουν την αλήθεια. Κόλλησε και στο δικό τους κοινοβούλιο (από τους Ρεπουμπλικάνους) από ότι έμαθα το θέμα. Γιατί λέτε;
  Μεταξύ μας όμως αυτό, μην πάει παραέξω….
  Λέτε η πληροφορία να βοήθησε τη βιοποικιλότητα;

  Καλή δύναμη και καλή τύχη για το καλό όλων μας. Και κυρίως, για τις επόμενες γενιές.

 • Να προστεθεί παράγραφος που να προβλέπει ρητά την ελεύθερη διάθεση λεπτομερών γεωχωρικών δεδομένων στους πολίτες, π.χ. ως εξής:

  «4. Τα γεωχωρικά δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, εκτός αυτών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις «ευαίσθητων δεδομένων» του Άρθρου 11 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου, διατίθενται ελεύθερα για χρήση από τους πολίτες και αναρτώνται στο διαδίκτυο από τους υπεύθυνους φορείς.»

 • Νομίζω ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι το ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία για το περιβάλλον που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς και εποπτευόμενοι οργανισμοί του δημοσίου, να είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.