Άρθρο 05 – Εγγειοβελτιωτικά έργα – Διαχείριση φερτών – Αμμοληψίες – Προστασία από πλημμύρες

1. Εγγειοβελτιωτικά έργα:
α. Επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας, η συντήρηση και η βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών έργων της περιοχής.
β. Επιτρέπεται ο περιοδικός καθαρισμός των αποστραγγιστικών τάφρων και των πρανών τους, κατόπιν σχετικής μελέτης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
γ. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, κάθε νέο έργο εκχέρσωσης και κάθε νέα επέκταση της γεωργικής γης.
2. Διαχείριση φερτών – αμμοληψίες:
α. Επιτρέπεται η αμμοληψία μόνο στα τμήματα της κοίτης των ποταμών ανάντι της Νέας Εθνικής Οδού, εφόσον η προτεινόμενη θέση δεν εμπίπτει σε οικότοπο προτεραιότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τις αμμοληψίες.
β. Επιβάλλεται η εκπόνηση νέων Σχεδίων Διαχείρισης φερτών υλών των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα, εντός διετίας από την έκδοση του παρόντος, τα οποία θα καθορίζουν τη μέθοδο, το χρόνο και την ποσότητα απόληψης του υλικού, λαμβάνοντας υπόψη:
α) την αναγκαιότητα διατήρησης και βελτίωσης των λειτουργιών των ποταμών και των δελταϊκών σχηματισμών των εκβολών, με στόχο τη διατήρηση της υπάρχουσας βιοποικιλότητας
β) την εξασφάλιση επαρκούς παροχετευτικής ικανότητας των ποταμών, για την αποφυγή εμφάνισης πλημμυρών, καθώς επίσης και των έργων και υποδομών λειτουργίας των ποτάμιων συστημάτων.
γ) την παρακολούθηση της προσχωματικής δράσης του ποταμού Αξιού, ώστε αν και εφόσον χρειαστεί να ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την αποφυγή πρόσχωσης του Θερμαϊκού κόλπου.
γ. Δεν εγκρίνονται νέες εγκαταστάσεις αμμοληψίας πριν την ολοκλήρωση και έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων Διαχείρισης Φερτών Υλών. Οποιοδήποτε αίτημα για χορήγηση άδειας νέας αμμοληψίας, μετά την παραπάνω έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Φερτών Υλών, θα πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη προσδιορισμού της ετήσιας στερεοπαροχής, βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται ο επιτρεπόμενος όγκος απόληψης δανείων, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν παλαιές αποθέσεις, και θα τεκμηριώνεται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Προστασία από πλημμύρες – πλημμυρικές κοίτες ποταμών:
α. Επιτρέπονται όλα τα έργα που συμβάλουν στην προστασία της περιοχής από πλημμύρες (όπως βελτίωση και αναδημιουργία, όπου χρειάζεται, της πλημμυρικής κοίτης των ποταμών με τη συντήρηση – ανακατασκευή των αναχωμάτων, καθαρισμό – άρση προσχώσεων της κοίτης των ποταμών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 – ΦΕΚ Α’ 94), μετά από εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις υποδείξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι περιορισμοί και απαγορεύσεις για χρήσεις στις πλημμυρικές κοίτες των ποταμών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.Δ. 3881/1958 (Α’ 181), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
β. Επιβάλλεται η φύτευση των αναχωμάτων που ορίζουν τις πλημμυρικές κοίτες των ποταμών Αξιού και Γαλλικού, όπως αυτές οριοθετούνται με τις ζώνες ΠΦΑ2, ΠΦΑ4, ΠΦΒ3, ΠΦΒ4, ΠΦΒ5 του παρόντος, κυρίως με αυτόχθονα είδη, μετά από δασοτεχνική μελέτη που θα εκπονήσει η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης, εντός 6μήνου από την έκδοση του παρόντος και η οποία αναδάσωση θα υλοποιηθεί σταδιακά εντός 5 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.
γ. Για όλα τα έργα, παρεμβάσεις ή δραστηριότητες, οι προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, πρέπει να είναι συμβατές με το Σχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

 • Η διαχείριση των φερτών, που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, διευκολύνεται κατά τρόπο ουσιαστικό εάν ληφθεί η προτεινόμενη από το ΕΒΕΘ προσθήκη στη στοχοθεσία. Ο Φορέας Διαχείρισης θα πρέπει να υποβάλει κάθε δύο χρόνια έκθεση για την προβλεπόμενη επιβάρυνση από φερτές ύλες, εκτίμηση για τους κινδύνους επέκτασης των προσχώσεων και σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών. Η εκπόνηση των νέων σχεδίων πρέπει να προκηρυχθεί αμέσως μετά την έκδοση του Π.Δ. και, όπως προτείνουμε, να επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια.

 • 21 Αυγούστου 2018, 09:04 | Σταύρος Παπαδόπουλος

  Στην παρ. 3β του άρθρου 5 λανθασμένα αναφέρεται οτι την δασοτεχνική μελέτη θα εκπονήσει η Δ/νση Δασών Θεσσαλονίκης, διότι βάσει των με αρ. 245486/4063/14-11-1978 και 156939/811/6-3-1979 αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, η αρμοδιότητα ανήκει στην Δ/νση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης και νυν Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

 • 8 Αυγούστου 2018, 14:53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Ήδη με την ανάρτηση του σχεδίου Π.Δ., «άρχισαν τα όργανα» για αυστηρό έλεγχο στην χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων για τις υφιστάμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που παρανόμως προσπαθούν να εντάξουν στα όρια του Ε.Π.. Κυρίες/οι οικολογούντες και οικολογοτραφείς δεν είναι Ε.Π. οι ιδιοκτησίες των παραγωγών και μη, όσο πλησίον και αν βρίσκονται στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Στην περιοχή βρίσκεται ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας, ο οποίος με αειφορική διαχείριση παράγει το καλύτερο ρύζι που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στην Ευρώπη, απηλλαγμένο από οποιαδήποτε χημικά κατάλοιπα και υψηλής διατροφικής αξίας. Αυτό όμως δεν απασχολεί πολλούς καθώς πέραν του ότι τρέφονται αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα δήθεν βιολογικά, δεν έχουν κάνει τον κόπο να επισκεφτούν έστω και μία φορά την περιοχή, γιατί αλλιώς θα διαπίστωναν πως δεν υπάρχουν ούτε πολύχρωμα ούτε παρδαλά νερά, η δε χρήση των φυτοφαρμάκων γίνεται με αυστηρές οδηγίες και ελέγχους τόσο από την ίδια την πολιτεία όσο και από τους αγοραστές των γεωργικών προϊόντων. Τα ζιζανιοκτόνα και τα λιπάσματα είναι εγκεκριμένα από το κράτος με γνώμονα την ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Και στο σημείο τούτο τίθεται το απλό ερώτημα: Εάν τόσο χρόνια (άνω των 50) γινόταν χρήση παράνομων (όπως νομίζουν μερικοί) ή μη συμβατικών με το περιβάλλον ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων θα υπήρχε η «πλούσια ορνιθοπανίδα» να προστατέψουν εν έτει 2018 οι όψιμοι οικολογούντες και οι ΚΡΑΤΙΚΟΤΡΑΦΕΊΣ καρεκλοαγκαλιστές.
  Όχι κυρίες/οι δεν θα υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ, και σήμερα υπάρχει γιατί σε αυτόν τον τόπο βρεθήκαμε ΕΜΕΙΣ και όχι εσείς.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:00 | Xenia Tsimenidou

  Παρακαλώ να σημειωθεί κάπου έντονα στο ΠΔ ότι θα υπάρξει με κάποιον τρόπο αυστηρός έλεγχος (με αντίστοιχα αυστηρές κυρώσεις) για τη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις (ρυζοχώραφα). Είναι ντροπή να βλέπει κανείς πλούσια και σπάνια είδη ορνιθοπανίδας (τα περισσότερα υπο αόλυτη προστασία μεταναστευτικά πουλιά) να φωλιάζουν και να τρέφονται από στάσιμα νερά, τα οποία έχουν γίνει πολύχρωμα από τα παράνομα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή και καταλήγουν στον Θερμαϊκό Κόλπο (υπάρχουν απτές αποδείξεις, αρκεί να κάνει κανείς μια βόλτα εντός των χωραφιών για να συναντήσει τα άδεια μπουκάλια των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ή απλά μια δειγματοληψία νερού).

  Ακόμη, θα πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τη μείωση ή τη συλλογή των φερτών επιπλεόντων απορριμμάτων που μεταφέρονται από τα ποτάμια (κυρίως από τον Αξιό), τα οποία καταλήγουν και εγκλωβίζονται στον κλειστό Όρμο της Θεσσαλονίκης. Τα απορρίμματα αυτά είναι κυρίως πλαστικά και απειλούν άμεσα τόσο την παρυδάτια όσο και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

 • 8 Αυγούστου 2018, 11:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

  Ως προς τι θα εκφράζει λοιπόν σύμφωνη γνώμη ο φορέας διαχείρισης, όταν πρόκειται για «έργα συντήρησης κι εκσυγχρονισμού του αρδευτικού κι αποστραγγιστικού δικτύου»; Ως προς την αναγκαιότητα να καθαριστεί το δίκτυο; Ως προς τη σκοπιμότητα να μην έχει διαρροές; Οι ΤΟΕΒ είναι Ν.Π.Δ.Δ. που λειτουργούν με κατ’ ανάθεση από την πολιτεία δημόσιας εξουσίας που διαφορετικά θα έπρεπε η ίδια ν’ ασκήσει, λειτουργούν υπό στενή συνεργασία και έλεγχο υπηρεσιών του κράτους, ποία η αναγκαιότητα της έμμεσης απαγόρευσης, διότι τέτοιο εισάγει μια ανέλεγκτη σύμφωνη γνώμη;
  Σε τι θα εκφράζει σύμφωνη γνώμη ο φορέας για τη χρήση νερού από τις «παλαιομάνες» (στην ΠΦΑ3- αρ. 3ΙΙΙ παρ. ΙΙ.2.γ) που θεωρούνται σήμερα ταμιευτήρες εκτάκτου ανάγκης για την άδρευση; Αν τεθεί θέμα έλλειψης νερού και χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν η σύμφωνη γνώμη του φορέα ποιος εγγυάται ότι δεν θα προκρίνει την μη χρήση του νερού με επίκληση οικολογικής ισορροπίας σε βάρος της οικονομικής καταστροφής της τοπικής παραγωγής κι οικονομίας; Είτε το αντίστροφο, ν’ απαιτείται ο καθαρισμός των αποστραγγιστικών (στην ΠΦΒ) για ν’ αποφευχθούν προβλήματα και να υπάρχει άρνηση της σύμφωνης γνώμης;
  Σε συνάρτηση με το άρθ. 6 επιχειρείται ο αρδευτικός στραγγαλισμός ολόκληρης της καλλιεργήσιμης γης σε έκταση περίπου 400.000 στρμ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ