Άρθρο 46: Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα

Από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ),
δ) οι διεθνείς οργανισμοί, υπό τον όρο ότι η απαλλαγή από το φόρο προβλέπεται βάσει διεθνούς συμβάσεως που έχει κυρωθεί στην ημεδαπή ή τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

  • 1. δεν υπάρχει πουθενά η λέξη πολύτεκνος. Η συνταγματική προστασία της πολύτεκνης οικογένειας καταλύεται μια ακόμη φορά.
    2. η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι δεν υπάρχει κόστος αποκτήσεως και ανατροφής παιδιών, οπότε δε χρειάζεται καμμία φοροαπαλλαγή για τα παιδιά. Δηλαδή, ο νόμος προτρέπει να μην αποκτούν παιδιά οι Έλληνες.
    3. τα προστατευόμενα τέκνα μετονομάζονται σε εξαρτώμενα (! – τι είδους εξάρτηση δε μας λέει… ), στα οποία δεν περιλαμβάνονται πλέον όσα σπουδάζουν
    4. η συνταγματική επιταγή περί δίκαιης κατανομής των φορολογικών βαρών στους Έλληνες αναλόγως των δυνάμεων εκάστου, φυσικά και δεν τηρείται.

  • Στα πλαίσια του νόμου 4019/11 Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων προβλεπόταν η απαλλαγή του κέρδους από τη φορολόγηση με την προϋπόθεση ότι αυτό το ποσό όποιο και να ήταν επιστρέφει ένα μέρος στους εργαζομένους ως πριμ παραγωγικότητας και θα φορολογείτε στο εισόδημα του εργαζομένου και όχι στις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Επίσης ορίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσό από τα κέρδη θα δίνεται σε νέες θέσεις εργασίας, που για αυτό τον σκοπό έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Προτείνουμε λοιπό να επανέλθει το άρθρο επτά (7) του νόμου 4019/11 για την φορολόγηση των. ΚΟΙΝΣΕΠ όπως ήταν διατυπωμένο. <Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35% διανέμεται στους εργαζομένους της κοινωνικής επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο για τις δραστηριότητες της ΚΟΙΝΣΕΠ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ με βάσει τη νομοθεσία ΔΕΝ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ. Αδήριτη ανάγκη επαναφοράς του άρθρου επτά (7) για να υπάρξει το0υλάχιστον ελπίδα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας κοινωνική συνοχή μπορεί να υπάρξει με τη δημιουργία πολλών ΚΟΙΝΣΕΠ, αυτοί που σχεδίασαν τον αρχικό νόμο γνωρίζουν ότι είναι χρήσιμο εργαλείο τουλάχιστον για την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Πρέπει ο υπουργός οικονομικών να το δει το θέμα προσωπικά. Περιμένουμε.