Άρθρο 22: Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης χώρων της ζώνης λιμένα, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την παραχώρηση εκδίδεται απόφαση της διοίκησης του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη α) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν αυτή επιβλέπει κατά το νόμο μελέτες και έργα σε ζώνες λιμένων και γ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών.
2. Δεν απαιτούνται οι γνωμοδοτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, σε περιπτώσεις παραχώρησης της απλής χρήσης χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα για χρονική διάρκεια μικρότερη των τριών ετών, όταν δεν συνοδεύεται από την κατασκευή έργων μόνιμης ή προσωρινής φύσης.
3. Δεν απαιτείται έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμών Λιμένων με μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την παραχώρηση απλής χρήσης των χώρων της ζώνης λιμένα. Όταν η παραχώρηση της χρήσης συνοδεύεται από την κατασκευή έργου μόνιμης φύσης, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
4. Εφόσον η παραχώρηση γίνεται σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2322/1953 (ΦΕΚ 66 Α΄).
5. Επιτρέπεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα, η εκ μέρους του Δημοσίου χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης του Λιμένα για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων καταστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, όπως ιδίως Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Υγειονομείων, Γραφείων Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθμών, καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Η χρήση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

 • 11 Μαΐου 2014, 17:28 | ΙΣΙΔΩΡΑ

  Αναφορικά με τις παραχωρήσεις απλής χρήσης ΧΖΛ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι σαφές πιο κατάστημα ΚΥΕ, έχει προτεραιότητα στην παραχώρηση. Υπάρχει σε ισχύ μόνο μια γενική ερμηνευτική εγκύκλιος 8321/ 12-03-2012. Καλούνται έτσι τα αρμόδια Λιμενικά Ταμεία, συχνά χωρίς κατάλληλο μηχανικό ή/και νομικό σύμβουλο, να ερμηνεύσουν και να παραχωρήσουν χώρους, χωρίς απόλυτα προκαθορισμένες οδηγίες ή κριτήρια. Προτείνουμε :
  • Σε περίπτωση τυχόν ενστάσεων ή αντιδικιών, να προβλέπεται η δυνατότητα να παραπέμπονται οι υποθέσεις παραχώρησης σε δευτεροβάθμιο όργανο με κατάλληλη στελέχωση (Όργανο της Περιφέρειας ή του ΥΠΑΝ).
  • να καθορισθούν πιο αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την προτεραιότητα στις παραχωρήσεις των ΧΖΛ στα ΚΥΕ. Πχ. θέση του καταστήματος (εντός ή εκτός της ΧΖΛ), ο αριθμός και το μήκος των προσόψεων στη ΧΖΛ (πχ γωνιακό κατάστημα, περίπτερο κλπ), η ύπαρξη μεσολαβούντος δρόμου, αποστάσεις μεταξύ ΧΖΛ και ΚΥΕ, κάθετη ή πλάγια προβολή των προσόψεων των ΚΥΕ (πχ ποια είναι η κάθετη ‘προβολή’ ενός κυκλικού σχήματος ΚΥΕ), εξόφληση παλαιοτέρων οφειλών, φορολογική/ ασφαλιστική ενημερότητα, καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των προς παραχώρηση χώρων από τυχόν κατοικίες, άλλα ΚΥΕ ή λοιπά καταστήματα που βρίσκονται εντός ΧΖΛ.
  • ο ακριβής τρόπος καθορισμού του τιμήματος παραχώρησης χώρου ΧΖΛ.
  Ευχαριστώ.

 • Δεν καθορίζονται οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων από ιδιωτικό φορέα σε παραχωρημένη χερσαία ή και θαλάσσια ζώνη λιμένα.

 • Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη πρόβλεψη για ανανέωση της παραχώρησης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί ΚΥΑ για τη Διατήρηση και Χρήση εγκαταστάσεων στον αιγιαλό (άρθρο ΙΙ του Ν. 2971/2001), είτε αυτές βρίσκονται σε ζώνη λιμένα είτε εκτός αυτού.
  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένα πρόβλεψη για τις υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν την ομαλή διακίνηση των ορυκτών πρώτων υλών, να μην απαιτείται η δημοπρασία (ο ίδιος ο φορέας εκμετάλλευσης πρώτων υλών, να έχει τη δυνατότητα παραχώρησης χώρου ζώνης λιμένα, ώστε να μπορεί να διακινεί τα προϊόντα του διότι σε διαφορετική περίπτωση απαξιώνεται η εξορυκτική επένδυση).

 • 1 Μαΐου 2014, 18:51 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Πως καθορίζεται το αντάλλαγμα και πως η παραχώρηση χώρων ζώνης λιμένα? Υπόκειται σε κάποιους κανόνες αυτή η διαδικασία? Εξαιρετικά ασαφές το πλαίσιο.

 • 1 Μαΐου 2014, 18:46 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ

  1. επειδή δεν ορίζονται κριτήρια για το αντάλλαγμα παραχώρησης απλής χρήσης θαλάσσιου χώρου θα πρέπει για λόγους αντικειμενικότητας, να καθορισθούν τα ανταλλάγματα με διαδικασία ανάλογη με το άρθρο 16 του παρόντος.
  2. θα πρέπει η άρνηση παραχώρησης απλής χρήσης να τεκμηριώνεται πλήρως από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή των γνωμοδοτούντων φορέων και σε περίπτωση άρνησής παραχώρησης απλής χρήσης να ορισθεί όργανο (πχ τριμελής επιτροπή)εξέτασης ένστασης-προσφυγής του ενδιαφερόμενου που να αποτελείται πχ : από δικαστικό εκπρόσωπο, εκπρόσωπό της Κτηματικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπο του Υπ Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου.
  3. Στην παράγραφο 3 προτείνεται να αντικατασταθεί το “Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμών Λιμένα με μορφή ΑΕ” με το γενικότερο “ το Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα” επειδή υπάρχουν: η Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ ( τουριστικά λιμάνια ή μαρίνες) ή εταιρείες που θα αναλάβουν την αξιοποίηση λιμανιών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και να μην υπάρχει διάκριση σε βάρος των Δημοτικών λιμενικών γραφείων ή ταμείων ή των ΝΠΔΔ Λιμενικών Ταμείων
  4. δεν έχει θεωρώ νόημα η σύμφωνη γνώμη του ΥΕΝ (συνήθως κάποιας Διεύθυνσης ) αλλά της αρμόδιας λιμενικής αρχής για αποφυγή της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας επενδυτών

 • 1 Μαΐου 2014, 09:21 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν έχουν διαχωριστεί; Νομίζω πως χρειάζεται σχετική διόρθωση.

 • Αφορά: Παράγραφο 1

  Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα δραστηριότητα μας με σκοπό την άμεση ανάπτυξη το δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα και πτήσεων υδροπλάνων προτείνουμε:

  1. Η παραχώρηση να ισχύει για χρόνο ίσο προς το χρόνο ισχύος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

  2. Να μην υπάρχει επιπλέον η έγκριση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα υδατοδρόμια γιατί θα αναπτυχθεί μια ακόμη χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία.

 • 29 Απριλίου 2014, 15:29 | Ζαγοράκης Βαγγέλης

  Σχετικά με την παράγραφο 1
  Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 12, αναφέρεται ότι «Η παραχώρηση ισχύει για χρόνο ίσο προς το χρόνο ισχύος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή και αόριστο αν δεν υπάρχει ορισμένος χρόνος λειτουργίας, ανανεώνεται δε υποχρεωτικά με την ανανέωση της άδειας». Θα πρέπει να γίνει σαφές και στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου όπου γίνεται λόγος για παραχώρηση ορισμένου χρονικού διαστήματος.
  Επιπρόσθετα στην περίπτωση των υδατοδρομίων σε ΧΖΛ η έγκριση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θα επιφέρει επιπλέον καθυστερήσεις στην ήδη περίπλοκη αδειοδοτική τους διαδικασία.

 • 28 Απριλίου 2014, 14:24 | Δημήτρης Μουρίκης

  Παράγραφος 1
  Θα πρέπει ρητά να προβλέπεται ότι η χρονική διάρκεια της παραχώρησης τουλάχιστον για τα συγκοινωνιακά έργα κοινής ωφέλειας, ακολουθεί την διάταξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. Περαιτέρω σε μία τέτοια περίπτωση, δεν έχει νόημα και η έγκριση από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η συντήρηση του τέρατος της γραφειοκρατίας.

 • 22 Απριλίου 2014, 18:16 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Στο παρόν άρθρο παραχώρησης ΧΖΛ:
  α) δεν καθορίζονται κριτήρια για τον καθορισμό του τιμήματος.
  Προτείνουμε μια διαδικασία καθορισμού τιμήματος ανάλογη με το άρθρο 16 του παρόντος.

  β) με βάση το άρθρο 2 «… όταν δεν συνοδεύεται από την κατασκευή έργων μόνιμης ή προσωρινής φύσης.» (αόριστη έκφραση και πλεονασμός).

  Επι της ουσίας δεν αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης για την εκτέλεση μικρών εργασιών, καθώς και τα υλικά που επιτρέπεται να τοποθετηθούν πχ. στα καταστήματα εστίασης, όπου κατά κύριο λόγο παραχωρούνται τα τμήματα ΧΖΛ. Τα καταστήματα αυτά έχουν προφανώς διαφορετικές ανάγκες από τις επιχειρήσεις «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας» (καρέκλες, ομπρέλλες κλπ), για τα οποία εκδόθηκε ανάλογη Υπ. Απόφαση Παράρτημα Αρ. Φύλλου 328 της 13/2/2014.
  Με την παρούσα διατύπωση αν πχ. χρειαστεί να επισκευαστεί στο τμήμα της ΧΖΛ το δάπεδο ενός καταστήματος ή να τοποθετηθεί μια ομπρέλα με βύσματα, τότε απαιτείται η διαδικασία του άρθρου 1 δηλαδή η

  «έκδοση απόφασης της διοίκησης του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη α) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όταν αυτή επιβλέπει κατά το νόμο μελέτες και έργα σε ζώνες λιμένων.»