Άρθρο 24 – Μη μισθολογικές παροχές

1. Η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής.
2. Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής της.
3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανωτάτου ορίου χρόνου ομιλίας/χρήσης διαφορετικού ανάλογα με την ιδιότητα του υπαλλήλου, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του εργαζόμενου για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω ορίου. Το όριο του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.
4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος.
5. Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια/Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καλύπτονται αποκλειστικά από ίδια συμμετοχή των εργαζομένων.

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:59 | ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ)

  Έχοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, θεωρούμε ότι πρέπει να προβλέπονται ειδικές κατά περίπτωση ρυθμίσεις σχετικά με τα ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τη δαπάνη των οποίων θα αναλαμβάνει ο φορέας απασχόλησης.
  Επί παραδείγματι, το προσωπικό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (νυν ΕΚΒΑΑ), λόγω της φύσης της εργασίας του (ερευνητικές εργασίες υπαίθρου με χρήση βαρέως εξοπλισμού, όπως γεωτρύπανα, εκσκαφείς κλπ, δειγματοληψίες, χαρτογραφήσεις μετρήσεις και μελέτες σε δυσπρόσιτες και δύσβατες περιοχές, καθώς και εργαστηριακές επεξεργασίες βαρέων δειγμάτων πετρωμάτων & μεταλλευμάτων με χρήση επίσης βαρέως & επικίνδυνου εξοπλισμού, κλπ), εκτίθεται καθημερινά σε σημαντική επιβάρυνση της υγείας τους και σε διακεκριμένους κινδύνους από θάνατο από ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, προσωρινή ανικανότητα από ατύχημα κλπ.
  Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 1983, μέσω διαδοχικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το ΙΓΜΕ ασφάλισε όλους τους εργαζόμενούς του για την προστασία τους από τους προαναφερθέντες κινδύνους. Παροχή, η οποία πέραν της αναγκαιότητάς της ως λειτουργική υποχρέωση του φορέα, χορηγήθηκε και έναντι μισθολογικών αυξήσεων των εργαζόμενων.
  Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως οι προηγούμενες είναι αναγκαία η συμπλήρωση/τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου, η οποία να διασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθμισης ειδικών περιπτώσεων κατά τις οποίες η ασφαλιστική δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα απασχόλησης και όχι τους εργαζόμενους.

  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ)

 • 1 Ιουνίου 2015, 11:12 | Skordas G

  Αυτό δεν είναι παραβίαση του θεσμού των ελεύθερων διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής σύμβασης εργασίας;

 • 31 Μαΐου 2015, 00:30 | ΝΙΚΟΣ Γ

  ΕΑΝ ΕΣΣΕ ΝΠΙΔ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Άρθρο 24 – Μη μισθολογικές παροχές
  ………………………………………………………

  ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ , ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΣΣΕ………………