Άρθρο 18 – Δραστηριότητες

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγούν τις ακόλουθες μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:

1. επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις, ως τέτοιες νοούνται, ιδίως :
α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ που χορηγούνται είτε για τη κάλυψη επενδυτικών αναγκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,
β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για την απόκτηση εξοπλισμού,
γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

2. προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις, ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτικής λήξης, για:
α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, που αφορούν, ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων :
αα) ανεργία,
ββ) αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση,

 • Παρ 1γ. Αποκλείεται η παροχή εγγυήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείου από άλλο χρηματοδοτικό ίδρυμα. Όμως, η παροχή εγγυήσεων είναι μια μορφή μικροχρηματοδότησης, ευρέως διαδεδομένη στην ΕΕ

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 20:31 | ANASTASIA

  Η παράθεση να θεωρηθεί και να αποτυπωθεί ως ενδεικτική και όχι περιοριστική
  περίπτωση 1. γ) για που προορίζονται λοιπόν οι εγγυήσεις; θα πρέπει να διευκρινιστεί, υπονοείται εγγυητική επιστολή, εγγύηση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς εναλλακτικά της εγγυητικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών;

  2. οι πιστώσεις έχουν τακτή λήξη και όχι τακτική λήξη

  ισχύει το σχόλιο για τις προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις ότι θα μπορεί να υποκαθιστούν την κατάλληλη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις (βλέπε κακη διαχείριση ανάλογων προϊόντων στο τραπεζικό σύστημα)

 • Δεν αποσαφηνίζεται εάν τα ιδρύματα μπορούν να παρέχουν είτε τις δυνατότητες τις παραγράφου 1 είτε τις 2 ή και τις δύο. Ακόμα η περίπτωση γ) της παραγράφου 1, θα πρέπει να αποσαφηνισθεί τι αφορά, εάν δεν είναι αποδεκτή η δυνατότητα παροχής εγγύησης για χορήγηση δανείου από τράπεζες. Εάν είναι μόνο για παροχή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ή συμμετοχής σε διαγωνισμό, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς. Eαν πάλι αυτές οι εγγυητικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λήψη προκαταβολών σε προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ, πάλι θα πρέπει να αποσαφηνισθεί.

  Ακόμα γιατί έχει αποκλειστεί η δραστηριότητα του factoring; Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 11:11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ και παράγραφος 2 στοιχείο β,
  Χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

 • 18 Ιανουαρίου 2019, 13:58 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Άρθρο 18
  Παράγραφος 1γ
  Αυτοτελείς εγγυήσεις για προγράμματα ΕΣΠΑ νοούνται ως επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις;

 • Σχετικά με το άρθρο 18 προτείνουμε να χρηματοδοτείτε :
  1,. την «εκχόρηση σύμβασης» που πρέοπρχεται απο δημοσίου φοράς αναθέτουσα αρχή για προμήθεια μηχανημάτων (λχ κατάθεση σύμβασης /εκχόρηση μεταξύ νοσοκομε΄θου και εταιρείας ) ειδικά αν η χρηματοδότηση του νοσοκομείου είναι απο ΕΣΠΑ (οπότε εχει τα εχέγγυα) και ΤΟ Π.Δ.Ε που δεν εχει λογω να μην εγγυηθεί.
  Επισης για εκδοση εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής/καλής εκτέλεσης/καλής λειτουργίας) σε αντίστοιχες διαγωνιστικές διαδικασίες και ΝΑ «ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΟ 4412/16 να επιτρέπεται αυτό απο τις διακηρύξεις (κι οχι να ειναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτοντας αρχής για ευνόητους λόγους)

  2.αληθινά μικρομεσαίες επιχηρήσεις των πλχ 150000€ τζίρο κι οχι των εκατομμυρίων τζίρο…

  Ετσι περισσότερες θα μπορούμε να συμμετάσχουμε σε διαγωνισμούς και να διεκδικίσουμε θέση σε ισες ευκαιρείες της αγοράς καθώς οι συστημικές τράπεζες αναπτύσσοντας ετσι τον ανταγωνισμο (εις οφελος του δημοσιου)

 • 12 Ιανουαρίου 2019, 00:31 | Θεοδώρα Ντουλια

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ (ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΣΩΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Διεθνή Ένωση Οργανισμών Κοινωνικής Χρηματοδότησης [(International Association of Investors in the social Economy) (ΙΝΑΙSΕ)] ) :
  2. προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις, ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτικής λήξης, για:
  α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως το όριο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,
  β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ κοινωνικά ομάδων, έως το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, που αφορούν, ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων :
  αα) ανεργία,
  ββ) αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση,
  ΓΓ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΟΤΗΤΑ,
  ΔΔ) ΑΣΤΕΓΙΑ
  ΕΕ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
  ΣΤ ΣΤ) ΦΤΩΧΕΙΑ (ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ)
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ (Γ) ΩΣ ΕΞΗΣ , (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INVESTORS IN THE SOCIAL ECONOMY) (ΙΝΑΙSΕ)]

  Γ) Α)ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΙΟΛΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ), ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΙΣΙΜΟ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ]
  Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟ ΜΜΕ)
  Γ) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ \ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ)
  Δ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΩΝ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ» ΟΜΑΔΩΝ, ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ.
  Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  ΣΤ)ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)
  Ζ) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΧΟΡΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» [International Association of Investors in the social Economy) (ΙΝΑΙSΕ), (2005), «ETHIC FINANCING AND SOCIAL INVESTMENT – A EUROPEAN OVERVIEW», ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ EQUAL Α ΚΥΚΛΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2005, ΑΘΗΝΑ , ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΙΑ Θ.» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , 2005, Σ. 64) .