• Σχόλιο του χρήστη 'Λυκουργος Μηνακακης' | 4 Ιουλίου 2016, 16:57

    Εισαγωγικά: Με τη συγκεκριμένη διάταξη επιτείνεται η δαιμονοποίηση της αναβολής και αποδεικνύεται η άγνοια του νομοθέτη σε ό,τι αφορά τους λόγους καθυστέρησης απονομής της δικαιοσύνης. Η αναβολή είναι ο τελευταίος από τους λόγους καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης. Θα έπρεπε να αποτελεί δικονομικό εργαλείο, αφού σε αρκετές περιπτώσεις έχει «σώσει» τον ενάγοντα διάδικο από λάθη και παραλείψεις ως προς τις κοινοποιήσεις, τη προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κλπ. ή έχει επιτρέψει στον εναγόμενο διάδικο να συγκεντρώσει το οφειλόμενο χρηματικό ποσό κλπ. ή έχει δώσει τη δυνατότητα στο δικηγόρο να προετοιμαστεί επαρκώς για την υπόθεση, αφού στην Ελλάδα της τελευταίας στιγμής, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που απευθύνονται καθυστερημένα σε δικηγόρο ή που αλλάζουν δικηγόρο στα μέσα μιας εν εξελίξει υπόθεσης. Αποτελεί, επίσης, διέξοδο για τους δικηγόρους, οι οποίοι συχνά υποχρεώνονται να αναβάλλουν τις υποθέσεις τους, παρά τη θέληση τους, λόγω του απαράδεκτου και οπισθοδρομικού θεσμού της διακοπής των ποινικών συνεδριάσεων, σε συνδυασμό με το ό,τι, σε σύμπτωση δικαστηρίων, προηγείται, λανθασμένα, το ανώτερο δικαστήριο, αντί αυτού με τις λιγότερες δυνατότητες αναβολής. Παρατηρήσεις: Η συγκεκριμένη διάταξη είναι οριζόντια αφού καταλαμβάνει όλες τις αναβολές, παραγνωρίζοντας όλα τα προαναφερθέντα. Ενδεικτικά: γιατί να πληρώσει ο διάδικος παράβολο: α)αν ο δικηγόρος του υποχρεούται να αναβάλει την υπόθεση επειδή θα βρίσκεται σε άλλο δικαστήριο, β)αν στην αναβολή συναινεί ο αντίδικος, γ)αν η αναβολή αιτείται με κοινό αίτημα των αντιδίκων, δ)αν ο δικηγόρος αιτείται την αναβολή επειδή ο εντολέας του αδυνατεί ή δυστροπεί ως προς την πληρωμή της αμοιβής του; Είναι δε, κόντρα στην κοινή λογική, να πρέπει ο διάδικος να καταβάλει παράβολο χωρίς να είναι δεδομένη η επίτευξη της αναβολής. Προτάσεις(κατά σειρά προτίμησης): Α) Μη θέσπιση της συγκεκριμένης διάταξης, που είναι αποκλειστικά εισπρακτικού χαρακτήρα, αφού η περίπτωση παρελκυστικού αιτήματος καλύπτεται επαρκέστατα από την παράγραφο 2 του άρθρου 241 ΚΠολΔ ή Β-1.Να γίνει υποχρεωτική η αναβολή με αναδιατύπωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 241 ΚΠολΔ ως εξής: «Ύστερα από αίτηση του διαδίκου και αν ακόμη δεν κατατέθηκαν προτάσεις ή αυτές κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, μπορεί να αναβληθεί αναβάλλεται υποχρεωτικά η συζήτηση της υπόθεσης, μόνο μία φορά, ανά βαθμό δικαιοδοσίας, σε μεταγενέστερη δικάσιμο, εφόσον υπάρχει σπουδαίος κατά την κρίση του δικαστηρίου λόγος, με απλή σημείωση στο Πινάκιο και υπό την προϋπόθεση τήρησης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου» και Να διατυπωθεί το εδάφιο α' της παραγράφου 3 ως εξής: «Ο διάδικος, κατά τη χορήγηση της αναβολής, πλην των περιπτώσεων αποχής των δικηγόρων, καταθέτει, με ποινή απαραδέκτου αυτού, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ. Χ.ΔΙ.Κ), ανεξαρτήτως βαθμού δικαιοδοσίας...» ή Β-2.Να διατυπωθεί το εδάφιο α' της προτεινόμενης παραγράφου 3 ως εξής: «Ο διάδικος, πλην των περιπτώσεων αποχής των δικηγόρων, της σύμπτωσης δικαστηρίων του δικηγόρου του αιτούντος την αναβολή διαδίκου, της συναίνεσης του αντιδίκου στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και της υποβολής κοινού αιτήματος από τους αντιδίκους, καταθέτει, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών, από τη χορήγηση της αναβολής, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ. Χ.ΔΙ.Κ) ανεξαρτήτως βαθμού δικαιοδοσίας...» ή Β-3.Να διατυπωθεί το εδάφιο α' της προτεινόμενης παραγράφου 3 ως εξής: «Ο διάδικος, πλην των περιπτώσεων αποχής των δικηγόρων και της περίπτωσης που το Δικαστήριο κρίνει μη παρελκυστικό/βάσιμο το αίτημα και τον απαλλάξει από την υποχρέωση καταβολής, καταθέτει, εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών, από τη χορήγηση της αναβολής, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ. Χ.ΔΙ.Κ), ανεξαρτήτως βαθμού δικαιοδοσίας...» Γ)Αν υιοθετηθεί κάποια εκ των προτάσεων Β-1, Β-2 ή Β-3, τότε θα πρέπει να προστεθεί και εδάφιο γ' ως εξής: «Σε περίπτωση ομοδικίας, το παράβολο επιμερίζεται ισομερώς σε όλους τους αιτούντες την αναβολή ομοδίκους. Στην περίπτωση της αναγκαστικής ομοδικίας, τεκμαίρεται ότι το αίτημα υποβάλλεται από άλλους τους ομοδίκους, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει διαφορετικά». Δ)Αν υιοθετηθεί κάποια εκ των προτάσεων Β-2 ή Β-3, τότε θα πρέπει να προστεθεί και εδάφιο δ' ως εξής: «Σε περίπτωση μη καταβολής του παραβόλου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το ποσό του παραβόλου θα βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ εις βάρος του διαδίκου που έλαβε την αναβολή, στο τριπλάσιο (ή πενταπλάσιο)».