• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Κλειδωνάρης' | 5 Ιουλίου 2016, 20:10

    Η διάταξη της παρ.5 διαφοροποιείται από την αντίστοιχη του Ν.3304/2005 (άρ.8 παρ.4) στο ότι παραλείπει τα Σώματα Ασφαλείας και προσθέτει την περίπτωση των χρόνιων ασθενειών. Και οι δύο μεταβολές είναι ορθές και σύμφωνες με τη Νομοθεσία της Ε.Ε., όμως η διατύπωση εξακολουθεί να είναι αόριστη και προβληματική ως προς την έννοια "σχετικής με την Υπηρεσία". Ούτε από τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία του Ν.3304/2005 προκύπτει αλλά ούτε και από την Οδηγία 2000/78/ΕΚ και πραγματικά δεν έχει κάποια αξία το αν η αναπηρία είναι σχετική (υπονοείται αιτιώδης συνάφεια;) ή μη σχετική με την υπηρεσία. Νομίζω ότι καλύτερη είναι η ακόλουθη διατύπωση του αντίστοιχου νόμου περί Ατόμων με Αναπηρίες της Κυπριακής Δημοκρατίας (άρθρο 3Α του Ν.127(Ι)/2000, όπως προστέθηκε με Ν.57(Ι)/2004): Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την απασχόληση στις ένοπλες δυνάμεις, στο βαθμό που η φύση της εργασίας απαιτεί ειδικές ικανότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν από άτομα με αναπηρία.