• Στην παράγραφο 1, προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος η φράση “ειδικής προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1 παράγραφος 1” ώστε να είναι απόλυτα σαφές ότι τα θύματα που βιώνουν διακρίσεις είναι θύματα που χρήζουν ειδικής προστασίας.