• Επειδή η διαδικασία που προτείνουμε είναι το απευθείας αίτημα για αλλαγής της καταχώρισης του φύλου και του κύριους ονόματος, δεν είναι αυτή της εκούσιας δικαιοδοσίας (όπως προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου), αρκεί στην παράγραφο 1 να αφαιρεθεί εντελώς από το σχετικό άρθρο του ν. 344/1976 η έκφραση «αλλαγή φύλου», αφού πλέον η αλλαγή αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις νόμου. Ακόμη, όμως, πέραν της πολύ θετικής προσθήκης στην παράγραφο 2 των χαρακτηριστικών φύλου στον ν. 927/1979, θεωρούμε αναγκαίο να προστεθούν μία σειρά ακόμη διατάξεων: α) αναφορικά με προστασίες στο σχολικό περιβάλλον ανεξάρτητα απ’ το εάν το ανήλικο πρόσωπο έχει αλλάξει ή όχι την καταχώριση του φύλου του, β) προστασία σε θέματα υγείας, γ) προστασία των τρανς και ίντερσεξ προσφύγων, δ) αναγκαίες αλλαγές σε σχετικές νομοθεσίες κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, ε) απαγόρευση των ιατρικών παρεμβάσεων δίχως τη συναίνεση ίντερσεξ προσώπων, και στ) καταργείται το σχετικό Άρθρο του Π.Δ. 323/2003 το οποίο ανέφερε ότι τα πτυχία των ΤΕΕ εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε το Άρθρο 7 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: Άρθρο 7 – Άλλες διατάξεις. 1. Στο άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 1 του ν. 344/1976 (Περί ληξιαρχικών πράξεων) η έκφραση «αλλαγής φύλου» αφαιρείται. 2. Η ταυτότητα φύλου που υιοθετείται από το πρόσωπο πρέπει να γίνεται σεβαστή, ειδικότερα στην περίπτωση των ανήλικων κοριτσιών, αγοριών και των εφήβων, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα που είναι διαφορετικό από αυτό που έχει καταχωρηθεί στην εθνική τους ταυτότητα. Όταν ζητείται από το πρόσωπο στο σχολικό περιβάλλον, πρέπει να υιοθετείται το μικρό όνομα όταν απευθύνονται σ’ αυτά, στην καταγραφή, αρχειοθέτηση, προσφώνηση και σε κάθε διαδικασία ή παροχή υπηρεσίας στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Όταν η φύση της διαδικασίας το κάνει απαραίτητο να καταχωρηθεί πληροφόρηση στα σχολικά μητρώα, μετά από δηλωμένη επιθυμία του προσώπου, χρησιμοποιείται η μέθοδος σύνταξης που θα γράφεται το αρχικό γράμμα του πρώτου ονόματος, το επίθετο πλήρως, η ημερομηνία της γέννησης και ο αριθμός τους εγγράφου, προσθέτοντας το μικρό όνομα που έχει επιλεγεί από τα άτομα στο έδαφος της ταυτότητας φύλου τους, αν αυτό ζητείται από αυτά. Σε αυτές τις περιστάσεις στο σχολικό περιβάλλον κατά τις οποίες το πρόσωπο πρέπει να προσφωνηθεί δημοσίως, μόνο το επιλεχθέν μικρό όνομα που συμφωνεί με την ταυτότητα φύλου μπορεί να χρησιμοποιείται. Εφόσον το πρόσωπο το δηλώσει, μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις τουαλέτες που συνάδουν που με την ταυτότητα φύλου του και να ενδύεται στον σχολικό χώρο σύμφωνα με αυτήν. 3. Όλα τα πρόσωπα μεγαλύτερα των δεκαοκτώ (18) ετών, και με σκοπό τη διασφάλιση της ολιστικής φροντίδας της υγείας τους, θα έχουν τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε ολικές και μερικές χειρουργικές επεμβάσεις ή/και πλήρους ορμονικής φροντίδας για τη προσαρμογή της εμφάνισης του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων, εφόσον το αιτούνται και το επιλέγουν ελεύθερα. Δεν θα υπάρχει ανάγκη να αποδεικνύουν τη βούληση για ολική ή μερική επέμβαση επαναπροσδιορισμού ώστε να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ορμονική θεραπεία. Η μόνη προϋπόθεση θα είναι, και στις δύο περιπτώσεις, η γνωστοποίηση της συγκατάθεσης του προσώπου που ενδιαφέρεται. Στην περίπτωση ανηλίκου, ο/η γνωστοποιών συναινών, θα πρέπει να έχει τη συναίνεση των γονέων ή του προσώπου που έχει την επιμέλεια. Οι λειτουργοί δημόσιας υγείας, όσοι αντιπροσωπεύουν το κράτος, ιδιωτικοί ή υπεύθυνοι ασφαλιστικών συστημάτων, πρέπει να εγγυούνται την τήρηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με αυτόν τον νόμο. Όλες οι ιατρικές διαδικασίες που παρατίθενται σε αυτό το Άρθρο, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου, δε θα επιβαρύνουν οικονομικά το άτομο και θα καλύπτονται οικονομικά πλήρως από το Ασφαλιστικό Ταμείου του ατόμου. 4. Καταργείται η παράγραφος 3, του Άρθρου 19 του Π.Δ. 323/2003. 5. Κάθε τελική απόφαση για την ταυτότητα φύλου ατόμου πολίτη αλλοδαπής που προσδιορίστηκε είτε μέσω δικαστικής απόφασης είτε από οποιαδήποτε άλλη αρχή της χώρας προέλευσης, αναγνωρίζεται στην Ελληνική επικράτεια. 6. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας ασύλου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης, το οποίο επιθυμεί την αλλαγή μικρού ονόματος και καταχώρησης φύλου στα έγγραφά του δηλώνει το επιθυμητό όνομα και το φύλο στην Υπηρεσία Ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου, χορηγεί νέα έγγραφα με το νέο όνομα και φύλο εντός τριάντα (30) ημερών. 7. Απαγορεύεται κάθε ιατρική θεραπεία, χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις που παρεμβαίνουν μερικώς ή ολικώς στα χαρακτηριστικά του φύλου ενός ανηλίκου προσώπου παρά μόνο μετά από γραπτή συναίνεσή του. Όταν εξασφαλίζεται η γραπτή συναίνεση του ανηλίκου καθώς και η συναίνεση των γονέων ή του επιμελητή του ανηλίκου, το ιατρικό προσωπικό πρέπει: α) να λάβει υπόψη την ικανοποιητική εξέλιξη και καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού όπως εκφράζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, β) να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους σε σχέση με την ηλικία, την υγεία, και την ωριμότητα του ανήλικου. 8. Στο Άρθρο 4 του Νόμου 3769/2009 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις), μετά τη Παράγραφο 3 προστίθεται Παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.» 9. Το Άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση β) του Νόμου 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης) , τροποποιείται, ως ακολούθως: «β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.» 10. Στο ν. 4097/2012 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας ), παρ. 4, προστίθεται περίπτωση 4., ως ακολούθως: ««4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.» 11. Στο ν. 4285/2014 (Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις) στα άρθρα 1 και 2, μετά τις λέξεις «ταυτότητα φύλου», προστίθενται και τα «χαρακτηριστικά φύλου». 12. Στην παράγραφο 2., Άρθρο 3, του ν. 4443/2016, μετά τις λέξεις «γενεαλογικών καταβολών», προστίθεται η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου. 13. Στον ν. 43752016 (Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»), στο Άρθρο 14, παράγραφος 8 (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες), προστίθεται στοιχείο η, ως ακολούθως: «η) πρόσωπα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου τους». Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Μαρίνα Γαλανού.