• Σχόλιο του χρήστη 'Λατσούδης Απόλλων-Δικηγόρος' | 4 Μαρτίου 2018, 11:24

    Άρθρο 3: Ο Νόμος 4072/2012 στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ορίζει ότι : “Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχείρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόµιση νέων.” Περαιτέρω, ο Νόμος 3419/2005 ως ισχύει (Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας), ορίζει στο άρθρο 1: “Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής "οι υπόχρεοι"). α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.” Ομοίως δεν υπάρχει σαφής διάκριση για την εξαίρεση ειδικών επαγγελματικών κατηγοριών όπως οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κτλ που προβλεπόταν στο άρθρο 7Α παρ. 1 ε του Ν.2472/1997, το οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί. Συνεπώς, ο Νομοθέτης κάνει διαχωρισμό των φυσικών προσώπων υπό την εμπορική τους ιδιότητα και ενόψει της σπουδαιότητας του υπό διαβούλευση Νομοθετήματος και του Κανονισμού, θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί και σε αυτό το νομοθέτημα ειδικός ορισμός. Ειδικότερα,να γίνει διαχωρισμός των φυσικών προσώπων που ενεργούν υπό την εμπορική τους ιδιότητα, δεδομένου ότι υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης των στοιχείων της επιχείρησής τους, στο ΓΕΜΗ (δημόσια προσβάσιμη πηγή), όπως ακριβώς και οι εταιρείες. Ως εκ τούτου τα δεδομένα που αφορούν την εμπορική τους ιδιότητα (ενδεικτικά: επωνυμία της ατομικής επιχείρησης, έδρα) να εξαιρεθούν της εφαρμογής του Κανονισμού.