• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη Δεληγιάννη, Ζέπος & Γιαννόπουλος' | 4 Μαρτίου 2018, 17:41

    Σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη του Κανονισμού (άρθρο 3), ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων μίας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή/και εκτελούντος την επεξεργασία στην Ένωση (ανεξαρτήτως από το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης) ή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται αποκλειστικά με: (α) την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε υποκείμενα δεδομένων στην Ένωση, ή (β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης. Αντίστοιχα, η σχετική διάταξη της Οδηγίας δεν περιλαμβάνει καμία ρύθμιση ως προς την εξωεδαφική εφαρμογή της. Επομένως, το Σχέδιο Νόμου διευρύνει αδικαιολόγητα το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και της Οδηγίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Κανονισμό η ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του σε όλες αδιακρίτως τις δραστηριότητες επεξεργασίας που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα) από υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία εγκατεστημένους εκτός της Ένωσης, χωρίς να τηρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις-κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού. Παρόλο που ο Κανονισμός υπερισχύει του Σχεδίου Νόμου, ως ενωσιακή νομοθεσία, η προαναφερθείσα διάταξη ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης σύγχυσης και παρανοήσεων στο κομβικό ζήτημα του πεδίου εφαρμογής του ελληνικού νόμου. Για τους προαναφερθέντες λόγους, το Σχέδιο Νόμου δεν θα πρέπει να αποκλίνει από τις διατάξεις του Κανονισμού και της Οδηγίας, αντίστοιχα, περί του εδαφικού πεδίου εφαρμογής. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών νομικών κειμένων είναι διαφορετικό και αυτό πρέπει να αντανακλάται με σαφήνεια στο Σχέδιο Νόμου.