• Η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης αναφορικά με την ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας, είναι σύντομα η εξής: H ίδρυση και λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας στην Ελλάδα είναι επιβεβλημένη, με αρμοδιότητες από το πέρας του προανακριτικού έργου μέχρι το ύστατο άκρο του δικαιϊκού μας συστήματος, το οποίο είναι τα Καταστήματα Κράτησης. Η αρμοδιότητες της Δικαστικής Αστυνομίας δεν πρέπει να συγκρούονται ή να ταυτίζονται με εκείνες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς πρέπει να υφίσταται ως μία ολοκληρωμένη υπηρεσιακή δομή με αμιγή καθήκοντα, τα οποία πέραν των περιγραφομένων στο Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τα καθήκοντα της εξωτερικής φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης και τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και τη συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο, ιατρική εξέταση, εκτέλεση έκτακτης άδειας ή άλλου έργου όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο 2721/1999 στα άρθρα 48 και 49 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης το οποίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σήμερα ασκεί τα προαναφερόμενα καθήκοντα, θα μπορούσε άμεσα να διατεθεί και να στελεχώσει την Δικαστική Αστυνομία, όντας ένστολο και ένοπλο στο σύνολό του και υπαγόμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αδιαμφισβήτητη 18χρονη εμπειρία στην εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων κράτησης , τις πάσης φύσεως μεταγωγές των υποδίκων και καταδίκων μεταξύ αυτών και στα δικαστήρια. Επιπλέον, πρακτικά στις δίκες όπου δικάζονται κρατούμενοι, ήδη ασκεί μέτρα τάξεως. Προτείνουμε τη δημιουργία μιας ενιαίας ένοπλης υπηρεσίας υπαγόμενης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα εκμεταλλευθεί και θα ενσωματώσει σταδιακά, το υπάρχον εκπαιδευμένο και πολύπειρο δυναμικό της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης, καθώς και τα μέσα που αυτό διαθέτει. Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η πρότασή μας, αφορά μία ολοκληρωμένη υπηρεσιακή δομή ξεπερνώντας την αποσπασματικότητα που παρουσιάζει το υπάρχον προσχέδιο νόμου. Τα οφέλη της ενσωμάτωσης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης στη Δικαστική Αστυνομία είναι πολλαπλά, καθώς αυτή αποκτά άμεσα 1800 υπαλλήλους σε 27 πόλεις της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων όλες σχεδόν οι πρωτεύουσες νομαρχιακών διαμερισμάτων. Παράλληλα, μπορεί να γίνει χρήση των μέσων και υποδομών που ήδη υπάρχουν, όπως κτίρια, οχήματα, οπλισμός, μέσα αυτοάμυνας, επικοινωνίας, κ.α. Επιπλέον, η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, διαθέτει ήδη ένα πλέγμα κανονισμών και διατάξεων (προεδρικά διατάγματα, υπουργική απόφαση οπλοφορίας, κ.α.), το οποίο εύκολα μπορεί να ενσωματώσει λοιπές διατάξεις έτσι ώστε να είναι άμεσα λειτουργική η νέα υπηρεσία. Επίσης, στην σημερινή συγκυρία είναι υπερβολή, αν όχι ουτοπικό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να οργανώσει και να συντηρεί, δύο ένοπλες και ένστολες υπηρεσίες με συναφή καθήκοντα, μέσα, εκπαιδεύσεις, κ.α. Τέλος η ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης στη Δικαστική Αστυνομία παράλληλα θα επιφέρει μέγιστη αναβάθμιση στη φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, στις μεταγωγές κρατουμένων καθώς και στις φυλάξεις στα νοσηλευτικά ιδρύματα ή στις δικαστικές αίθουσες αυτών, αφού το πλήθος των υπαλλήλων θα δύνανται να επικουρούν και να εκτελούν ανατεθειμένα καθήκοντα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση. Ως εκ των παραπάνω προτείνουμε: -την σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και -την ενσωμάτωση σ’ αυτήν, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και των καθηκόντων της.