• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ' | 10 Μαρτίου 2019, 09:16

    Στο άρθρο 573 παρ. 1 του Ενάτου βιβλίου – Ποινικού μητρώου που αφορά τις περιπτώσεις εκείνες καταστροφής δελτίων ποινικού μητρώου πρέπει να προστεθεί περίπτωση μετά την περίπτωση ε η περίπτωση στ που να προβλέπει τα εξής: «Στ) Αν μετά την καταδικαστική απόφαση για πλημμέλημα από αμέλεια που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι ετών από την έκτιση της ποινής.» Η προσθήκη της παραγράφου αυτής αίρει μια αδικία που υφίσταται και αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις καταδίκης ελαφρών πλημμελημάτων (π.χ. κάτω του ενός έτους όπως προτείνεται) που για διάστημα πλέον των είκοσι ετών, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει τα σαράντα και πενήντα έτη από την έκτιση της ποινής, να εμφανίζεται στο ποινικό μητρώο δικαστικής χρήσης πολίτη, με ότι δυσμενείς συνέπειες συνεπάγεται γι αυτόν, όπως δυσφήμιση σε όσους έχουν δυνατότητα να το αναγνώσουν, δυσφήμιση σε όλους αν η καταδίκη αυτή αναγραφεί κατά λάθος στο ποινικό μητρώο γενικής χρήσης που γίνεται ευρύτερα γνωστό (έχω πρόσφατη περίπτωση που έχει συμβεί από άγνοια ή αμέλεια του εντεταλμένου υπαλλήλου). Επίσης με την προσθήκη αυτή αίρεται η τεράστια αδικία για τις περιπτώσεις που επιβλήθηκε ποινή πριν από είκοσι και πλέον έτη, χωρίς αναστολή η οποία πιθανό να μην ζητήθηκε από άγνοια ή από αμέλεια από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο του από το δικαστήριο τότε που την επέβαλε. Είναι τέλος ευνόητο ότι οι προτεινόμενες με την παρούσα ποινές από αμέλεια μέχρι ενός έτος και τα είκοσι χρόνια από την έκτιση της ποινής για την διαγραφή της, είναι ενδεικτικές και μπορεί και να αλλάξουν (μειωθούν ή αυξηθούν) αν γίνει δεκτή, ως εύλογη και εφαρμόσιμη, η παρούσα πρόταση μου η οποία θα άρει μια τεράστια αδικία.