• Σχόλιο του χρήστη 'Φώτιος Μουζάκης' | 4 Απριλίου 2019, 15:04

    Συμπληρωματικώς προς το σχόλιο μου της 28ης/3/2019, αναφορικά με την κατά τη γνώμη μου εσφαλμένως προτεινόμενη (ως προς το όριο ηλικίας) ρύθμιση του άρθρου 133 ΠΚ, θα ήθελα να εκθέσω, επίσης, ότι αυτή αντιφάσκει και προς την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 125 ΠΚ, κατά την οποία "1. Τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε το δικαστήριο παύουν αυτοδικαίως, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Το δικαστήριο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να παρατείνει τα μέτρα έως τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους.2. Τα θεραπευτικά μέτρα επιτρέπεται να παραταθούν και μετά το δέκατο όγδοο έτος ύστερα από γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2, έως τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους". Δηλαδή, όταν προκειμένου για ανηλίκους συνεχίζουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως τέτοιους μέχρι και το 21ο έτος, αντιφατικώς τους ενηλίκους θα τους αντιμετωπίζουμε ως δυνάμει ανηλίκους μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας (κατά το 133 ΠΚ). Όμως, έτσι, δεν γίνονται υπεύθυνοι οι νέοι πολίτες και η προτεινόμενη διάταξη του 133 ΠΚ πρέπει να διορθωθεί ως προς το όριο ηλικίας σε εναρμόνιση με αυτήν του 125 ΠΚ (και όχι το αντίθετο ελπίζω, που θα συνέβαλε στην παράταση της ανωριμότητάς τους).