• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Εμμανουήλ' | 16 Αυγούστου 2019, 17:35

    Πιο το σκεπτικό της εξάλειψης όλων των δυνατοτήτων της εκπροσώπησης των φυσικών προσώπων που αναφέρονταν στο άρθρο 68 του πρώτου Σχέδιου Νόμου (Άρθρο 80 ΓΚΠΔ); Το Άρθρο 42 του νέου Νόμου σχετικά με την ‘‘Εκπροσώπηση υποκειμένου των δεδομένων’’, αφαίρεσε όλες τις δυνατότητες που θα απολάμβανε το φυσικό πρόσωπο και κρατώντας μόνο τα δικαιώματα του άρθρου 77. Συγκεκριμένα, με το νέο σχέδιο Νόμου ΔΕΝ δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να αναθέσουν στις ΜΚΟ, οργανώσεις, σωματεία ή ενώσεις προσώπων: α) να υποβάλουν για λογαριασμό τους καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ και να ασκήσουν τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 78 του Κανονισμού (Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου). β) να ασκήσουν για λογαριασμό τους τα δικαιώματα δικαστικής προσφυγής κατά υπεύθυνου επεξεργασίας ή εκτελούντος επεξεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Κανονισμού (Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία). γ) να ασκήσουν για λογαριασμό τους το δικαίωμα αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 82 του Κανονισμού. Επιπλέον, εξαλείφθηκε η αναφορά για τις ΜΚΟ, οργανώσεις, σωματεία ή ενώσεις, να μπορούν να ασκήσουν τις καταγγελίες, προσφυγές και τα ένδικα μέσα για λογαριασμό περισσοτέρων φυσικών προσώπων καθώς επίσης, ότι δεν δικαιούνται αμοιβής από τα φυσικά πρόσωπα για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, με εξαίρεση την καταβολή δικαστικών εξόδων ή άλλων εξόδων που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία.