• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης' | 17 Αυγούστου 2019, 10:49

    To δικαίωμα πρόσβασης, πλέον των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679, κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 8 παρ. 2 ΧΘΔΕΕ. Για τον λόγο αυτό, ο ΓενΚαν δεν προβλέπει περιορισμούς, καθώς πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Οι περιορισμοί του δικαιώματος πρόσβασης μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάρτισης συγκεκριμένου μέτρου, όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 23 ΓενΚαν, το οποίο εκτος άλλων, αφενός προβλέπει λόγους μείζονος σημασίας (οι οποίοι δεν διαπιστώνονται με την προώθηση της εν λόγω διάταξης) προκειμένου να είναι ανεκτός ο περιορισμός των δικαιωμάτων αφετέρου απαιτεί οι εν λόγω σκοποί να συγκεκριμενοποιηθούν από τον νομοθέτη. Κατά συνέπεια, η εν λόγω διάταξη αντίκειται τόσο στο πνεύμα του ΓενΚαν όσο και στο άρθρο 8 ΧΘΔΕΕ