• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Κατσάρας' | 19 Αυγούστου 2019, 18:55

    Σύμφωνα με το άρθ. 80, παρ.1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει μόνο την υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια ΜΚΟ αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 77, 78 και 79 για λογαριασμό του. Καμία από τις παραπάνω δυνατότητες δεν υπάγεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους-μέλους, παρά μόνο η δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης για λογαριασμό του υποκειμένου στο τελευταίο εδάφιο. Το παραπάνω προκύπτει και από την παρ. 142 του Προοιμίου του ΓΚΠΔ. Επίσης, σύμφωνα με το αρθ.80 παρ.2 του ΓΚΠΔ «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι κάθε φορέας, οργάνωση ή ένωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, να υποβάλει στο εν λόγω κράτος μέλος καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια δυνάμει του άρθρου 77 και να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 78 και 79, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων δυνάμει του παρόντος κανονισμού παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας.». Στη σύγχρονη εποχή η μαζικότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, οι κίνδυνοι που αυτή εγκυμονεί για ευρύτερο αριθμό ανθρώπων, η ελλιπής ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, η εγγενής ανισότητα μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών ως υπευθύνων επεξεργασίας και απλών χρηστών των υπηρεσιών τους ως υποκείμενα των δεδομένων καθιστά επιτακτική την ανάγκη θεσμοθέτησης μίας συλλογικής έννομης προστασίας, συναφούς προς την προβλεπόμενη από το Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή «actio popularis». Συνεπώς αφενός ο εθνικός νομοθέτης αντίκειται με το παρόν άρθρο στον ΓΚΠΔ μη προβλέποντας για δυνατότητα των υποκειμένων ανάθεσης σε ΜΚΟ δικαστικής προσφυγής για λογαριασμό τους, αφετέρου αδικαιολόγητα δεν κάνει χρήση της διακριτικής του ευχέρειας, ώστε να προβλέψει τόσο για την δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης από ΜΚΟ για λογαριασμό του υποκειμένου όσο και τη δυνατότητα αυτόβουλης ενέργειας από πλευράς ΜΚΟ, εξασθενώντας την δυνατότητα προστασίας των υποκειμένων. Ως εκ τούτου, το παρόν άρθρο θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής: 1. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορά παραβιάζει τον ΓΚΠΔ, έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε μη κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό, οργάνωση ή σωματείο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια, οι στόχοι του είναι προς το δημόσιο συμφέρον και δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλει στο όνομά του ενώπιον της Αρχής, να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 77, 78 και 79 για λογαριασμό του και να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 82 εξ ονόματός του. 2. Ο παραπάνω μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας έχει το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής δυνάμει του άρθρου 77 και να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 78 και 79.