• Σχόλιο του χρήστη 'RESOLVE ΔΙΜΑΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ' | 13 Οκτωβρίου 2019, 19:30

    Θα ήταν πολύ σημαντικό να προβλέπεται στο εν λόγω νομοθέτημα η δυνατότητα αναστολής της διαμεσολαβητικής ιδιότητας, όπως προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής της δικηγορικής ιδιότητας από τον Κώδικα Δικηγόρων και άλλων επαγγελματικών ιδιοτήτων κατά τους οικείους επαγγελματικούς κώδικες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί μία ακόμα παράγραφος ανάμεσα στην 6η και την 7η του εν λόγω άρθρου που να προβλέπει ότι: «Ο Διαμεσολαβητής που τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του ιδιότητας κατά τις οικείες διατάξεις, όπως ενδεικτικά αυτές του άρθρου 31 του Κώδικα Δικηγόρων και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εν λόγω αναστολής, θα τελεί σε αναστολή και της ιδιότητάς του ως Διαμεσολαβητή και θα παραμένει εγγεγραμμένος στο δημόσιο κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την έδειξη «σε αναστολή».»