• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΜΠΕΡΗΣ' | 15 Οκτωβρίου 2019, 18:32

    Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι στο ισχύον άρθρο 169Α, στο οποίο μεταφέρθηκε εν μέρει η διάταξη του άρθρου 231 ΠΚ και εν μέρει η διάταξη του άρθρου 232Α ΠΚ, δεν τυποποιείται ως έγκλημα η μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή / δικαστική απόφαση, με την οποία ο εναγόμενος υποχρεώνεται σε πράξη κατά τον ΚΠολΔ. Τέτοιες περιπτώσεις - υποχρεώσεις ανακύπτουν κατά κόρον στο δίκαιο του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού (λχ άρνηση πώλησης). Δεν μπορεί η Πολιτεία να αγνοεί τα θύματα των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, παρέχοντας ασυλία σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις (βλ. λχ Μονοπώλια). Καλείστε λοιπόν να νομοθετήσετε προς την κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής αποτροπής παραβίασης των δικαστικών αποφάσεων, ποινικοποιώντας και τις ως άνω συμπεριφορές, όπως ίσχυε υπό το προγενέστερο 232Α ΠΚ, που όριζε τα εξής: "Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως, με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του... τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη".