• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργία Διακοπούλου' | 16 Οκτωβρίου 2019, 12:32

    Σχετικά με το εδάφιο γ΄ που προστίθεται στη διάταξη του άρθρου 104Α παράγραφος 1: «Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ώρες, ούτε να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών». Οι δυο χιλιάδες ώρες κοινωφελούς εργασίας είναι υπερβολικά αυστηρή προσέγγιση και δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της συγκεκριμένης ποινής. Ο/Η παρέχων/ουσα πρέπει να μπορεί κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής να εργάζεται και να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς του/της. Σκοπός είναι η αποφυγή του εγκλεισμού και η παραμονή του ατόμου ενεργού και ανταποδοτικού, τόσο για τον ίδιο όσο και για την κοινωνία που ζει και μέσα στην οποία διέπραξε το αδίκημα και όχι η αποδυνάμωση του ίδιου και της οικογένειάς του. Η υποβολή πρότασης για τον καθορισμό των όρων παροχής της κοινωφελούς εργασίας από την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής στο εκάστοτε δικαστήριο, η ένταξη του δημοσίου τομέα στον κατάλογο φορέων παροχής,η αύξηση του αριθμού των επιμελητών και η υποστήριξη των υπηρεσιών, η ενημέρωση του κοινού, σε συνδυασμό με έναν λογικό αριθμό ωρών και προθεσμίας παροχής(1.500 ώρες και 2 έτη) μπορούν να αποτελέσουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο για την ορθή εφαρμογή της ποινής.