• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Αβαρκιώτης' | 16 Οκτωβρίου 2019, 16:03

    1. Εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως ή μ η ν ύ σ ε ω ς με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους. 2. Εξαιρετικώς, η προθεσμία της εγκλήσεως για την ποινική δίωξη των αξιόποινων πράξεων που διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο και για τις οποίες ο παθών είχε λάβει γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της χωρίς να υποβάλει μήνυση έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκτείνεται έως την 31.12.2019. (Θεωρώ ότι με την προσθήκη της επεξηγήσεως "ή μηνύσεως" στην §1, αποφεύγονται ερμηνευτικές ασάφειες και δισημίες).