• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 17 Οκτωβρίου 2019, 21:06

    Αφορά το α377 ΠΚ , όπως διαμορφώθηκε με τον ισχύοντα ΠΚ. Πρέπει να οριστεί πιο ειδικά μέχρι ποιο ποσό είναι η κλοπή ή υπεξαίρεση μικρής αξίας. Προφανώς αξιολογικά είναι κάτι περισσότερο από την ευτελή αξία, αλλά αντί να επαφίεται στον δικαστή να αποφασίσει και να δημιουργείται ακόμα και λόγος αναίρεσης, θα πρέπει για την ασφάλεια δικαίου να ορισθεί το ανώτερο ύψος ποσού μέχρι του οποίου η κλοπή ή η υπεξαίρεση είναι μικρής αξίας και θα έχει την αντίστοιχη ποινική μεταχείριση. Θα μπορούσε λ.χ. να προβλεφθεί ως ποσό μικρής αξίας ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός ανειδίκευτου εργάτη βάσει νόμου ή σσε ή διαιτητικής απόφασης, οπότε θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ως ποσό και δεν θα χρειάζεται και σχετικά αναμόρφωση κάθε φορά του ύψους του ποσού.