• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Χαλαζωνίτης' | 18 Οκτωβρίου 2019, 12:26

    Ο θόρυβος, ιδίως κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, αποτελεί αποδεδειγμένο κίνδυνο Δημόσιας Υγείας και αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η υγεία ενός ανθρώπου κινδυνεύει όταν διαταράσσεται ο ύπνος ή προκαλείται ενόχληση με ψυχοφυσιολογικές επιπτώσεις. Από έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η κεφαλαιώδης σημασία που έχει το κανονιστικό/ ρυθμιστικό πλαίσιο της λειτουργίας της μουσικής ιδιαίτερα εντός των ωρών κοινής ησυχίας και εντός κατοικημένης περιοχής. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι έλεγχοι της λειτουργίας της μουσικής καθώς και της παράτασης της λειτουργίας αυτής εντός των ωρών κοινής ησυχίας, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης και σημασίας για την προστασία των περιοίκων από τους θορύβους από την λειτουργία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). Η διαμορφωθείσα κατάσταση απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των ΚΥΕ με την γνωστοποίηση είχε ως αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης ενός ΚΥΕ να λαμβάνει ταυτόχρονα και την άδεια να παίζει μουσική και μάλιστα χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς που ίσχυαν με το προηγούμενα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή χωρίς την ετήσια ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικής η οποία ελάμβανε υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος κατά την προηγούμενη σαιζόν. Με την ΚΥΑ υπ. αριθμ. οικ. 16228 (ΦΕΚ τΒ 1723/18-5-2017) "Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων", και ειδικά στο άρθρο 7, "Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων" ορίζεται ότι "Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων". Είναι σημαντικό, κατά την άποψή μου, για την πληρέστερη αντιμετώπιση του φαινομένου της ηχορύπανσης να ληφθούν υπόψη από τους εμπλεκόμενους φορείς τα εξής: 1) Βάσει των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της Α5/3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων με μουσική» , οι συνηθέστερες παραβάσεις της λειτουργίας της μουσικής στα ΚΥΕ είναι οι εξής: Α) Ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. Κέντρο διασκέδασης με άδεια μπαρ ή εστιατορίου Β) υπέρβαση ωραρίου χρήσης μουσικής Γ) Παραβίαση όρων χρήση της μουσικής (π.χ. λειτουργία της μουσικής με ανοικτές πόρτες και παράθυρα Δ) Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηχοστάθμης της μουσικής του K.Y.E δηλαδή 80 dB (A) για τα λοιπά καταστήματα και 100 dB (A) για τα κέντρα διασκέδασης Τα ανωτέρω τίθεντο ως προϋπόθεση για την λειτουργία της μουσικής των στεγασμένων λοιπών καταστημάτων και θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην γνωστοποίηση. 2) εξ ορισμού τα «στεγασμένα» λοιπά καταστήματα (μπαρ καφετέριες κ.λπ.) οφείλουν να λειτουργούν με κλειστές πόρτες παράθυρα, καθώς αυτό αποτελεί τμήμα της ηχομόνωσης του καταστήματος. 3) Εφόσον τα καταστήματα λειτουργούν την μουσική με ανοικτές πόρτες και παράθυρα θα πρέπει να λογίζονται ως μουσική σε υπαίθρια καταστήματα με την αντίστοιχη υποχρέωση της κατάθεσης της προβλεπόμενης Τεχνικής έκθεσης. 4) Ομοίως και η απόφαση για την παράταση του ωραρίου της λειτουργίας της μουσικής εντός των ωρών κοινής ησυχίας, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίστοιχη Τεχνική Έκθεση, ασχέτως εάν αφορά σε υπαίθρια μουσική ή σε μουσική στεγασμένου λοιπού καταστήματος 5) παράταση της λειτουργίας της μουσικής πρέπει να δίνεται εφόσον ελέγχονται αυστηρά οι ανωτέρω προϋποθέσεις 6) η λειτουργία μουσικής των ΚΥΕ εντός των ωρών κοινής ησυχίας χωρίς γνωστοποίηση και χωρίς την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων αυτής θα πρέπει να εμπίπτει εκτός των άλλων στις κυρώσεις που προβλέπονται από την Αστυνομική διάταξη περί διατάραξης κοινής ησυχίας 7) Οι παραβάσεις της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/85, όπως αυτή ισχύει, αποτελούν σύμφωνα με τον Ν. 4055/2012 αυτόφωρο πλημμέλημα.