• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος, μοναχός' | 18 Οκτωβρίου 2019, 13:32

    Ἐπιτρέψτε μου παρακαλῶ νά ἐρωτήσω: Εἶναι οἱ θόρυβοι καί τά μεγάφωνα πού πλήττουν τά ὤτα τῶν ἀκουόντων μεγαλύτερο κακό ἀπό τίς δημόσιες βλασφημίες ἐπί σκηνῆς πού προσβάλλουν τό Θεῖον καί πλήττουν τή θρησκευτική συνείδηση τῶν πιστῶν; Ἤ μήπως ἡ διατάραξη τῆς κοινῆς ἡσυχίας εἶναι μεγαλύτερο κακό ἀπό τή διασάλευση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης, ἡ ὁποία διακυβεύεται μετά τήν κατάργηση τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201 τοῦ ποινικοῦ κώδικα (Π.Κ.). Καί ζητῶ συγγνώμη πού γράφω ἐδῶ γιά τό θέμα αὐτό, ἀλλά δέν εἶδα νά ὑπάρχει πρόβλεψη γιά σχολιασμό τῶν ἄλλων διατάξεων τοῦ Π.Κ. ἐκτός ἀπό αὐτές πού τροποποιοῦνται. Νομίζω λοιπόν ὅτι πρίν ἤ μετά τήν ἐπαναφορά τοῦ ἀξιοποίνου τῆς διατάραξης τῆς ἡσυχίας πρέπει νά ἐπαναφέρετε καί τό ἀξιόποινο τῆς δημόσιας κακόβουλης βλασφημίας τῶν Θείων καί τῆς περιΰβρισης τῶν νεκρῶν, ὥστε νά μήν πλήττονται βάναυσα οἱ ἀκοές καί ἡ συνείδηση τῶν πιστῶν, πού ἀποτελοῦν καί τήν πλειονότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.